Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/33/2014

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36267805
  Leninova 1 / 0
  92522  Veľké Úľany
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 201 z roku 2022 dňa 19.10.2022
 • Spisová značka - súd 36K/33/2014
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 36K/33/2014 S1634
Text

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika, týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:


1. Anna Ondrášková, Podunajská 56/C, 82107 Bratislava, Slovenská republika, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 1618,36 € (číslo pohľadávky v zozname pohľadávok je 222)

 

 

2. Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava, Slovenská republika, IČO: 424995000012, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 2612,20 € (číslo pohľadávky v zozname pohľadávok je 223)

 

 

3. Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava, Slovenská republika, IČO: 424995000012, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 60,00 € (číslo pohľadávky v zozname pohľadávok je 224)

 

 

4. Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava, Slovenská republika, IČO: 424995000012, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 60,00 € (číslo pohľadávky v zozname pohľadávok je 225)

 

 

5. Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava, Slovenská republika, IČO: 424995000012, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 60,00 € (číslo pohľadávky v zozname pohľadávok je 226)

 

 

6. Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava, Slovenská republika, IČO: 424995000012, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 28,00 € (číslo pohľadávky v zozname pohľadávok je 227)

 


JUDr. Hana Sopko, správca