Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s.

 • Úpadca Nexis Fibers a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2022 dňa 21.10.2022
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci zavedenej dozornej správy nad dlžníkom

 

Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P

(ďalej len „Dlžník“),

 

konaného dňa 18.10.2022 o 11:00 hod. v sídle dozorného správcu: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

(písomné hlasovanie)

 

Spisová značka súdneho spisu (reštrukturalizačné konanie): 1R/3/2016

Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436

 

Dozorný správca:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovskom kraji Slánska 20A, 080 06 Prešov, zn. správcu S 1436

Zoznam členov veriteľského výboru, ktorý sa považujú za prítomných na zasadnutí:

 1. Predseda veriteľského výboru: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 36 861 260– písomné hlasovanie zo dňa 14.10.2022 doručené dozornému správcovi e-mailom dňa 14.10.2022;
 2. Člen veriteľského výboru: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 – písomné hlasovanie zo dňa 11.10.2022, doručené dozornému správcovi e-mailom dňa 11.10.2022 a prostredníctvom poštovej prepravy dňa 13.10.2022;
 3. Člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava, IČO: 35 704 713 – písomné hlasovanie zo dňa 13.10.2022, doručené dozornému správcovi e-mailom dňa 17.10.2022;
 4. Člen veriteľského výboru: DOMO Caproleuna GmbH, v zastúpení NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o. - písomné hlasovanie zo dňa 03.10.2022, doručené dozornému správcovi e-mailom dňa 03.10.2022 a prostredníctvom poštovej prepravy dňa 05.10.2022.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
 2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 23.09.2022 v súvislosti so žiadosťou Dlžníka o schválenie právneho úkonu
 3. Záver

 

1. bod programu: Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi (hlasovanie per rollam). Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výbor. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci štyria jeho členovia.

V súlade so zavedenou dozornou správou a bodom 11.10 záväznej časti reštrukturalizačného plánu dlžníka listom zo dňa 23.09.2022 správca predložil všetkým členom veriteľského výboru návrh uznesenia veriteľského výboru, ktorým veriteľský výbor vyjadrí súhlas, resp. nesúhlas, so schválením právneho úkonu Dlžníka bližšie špecifikovaného v žiadosti Dlžníka o schválenie právneho úkonu dlžníka správcom zo dňa 22.09.2022 (ďalej len „Žiadosť o schválenie právneho úkonu“).

 

2. bod programu: Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 23.09.2022 – v súvislosti so žiadosťou Dlžníka o schválenie právneho úkonu

Správca navrhol členom veriteľského výboru Dlžníka, aby sa hlasovalo o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 23.09.2022 v súvislosti so Žiadosťou Dlžníka o schválenie právneho úkonu, a to v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v zložení veriteľa Cititbank Europe plc, pobočka zahraničnej banky – predseda veriteľského výboru, veriteľa ČSOB Leasing, a.s. – člen veriteľského výboru, veriteľa DOMO Caproleuna GmbH – člen veriteľského výboru a veriteľa Československá obchodná banka, a.s. – člen veriteľského výboru, týmto vyjadruje súhlasvo veci financovania Dlžníka poskytnutého Slovenskou sporiteľňou, a.s. formou finančného leasingu v zmysle žiadosti Dlžníka o schválenie právneho úkonu zo dňa 22.09.2022 podľa základných parametrov uvedených v samostatnej prílohe k tejto žiadosti, ktoré obe tvoria prílohu podania dozorného správcu zo dňa 23.09.2022 označeného ako Predloženie návrhu uznesenia veriteľského výboru dlžníka Nexis Fibers a.s.“

Jednotliví členovia veriteľského výboru (ktorí sa na účely hlasovania per rollam považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výboru) hlasovali o predloženom návrhu uznesenia č. 1 nasledovne:

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia:

ZA:

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky - 1 hlas

Československá obchodná banka, a.s. - 1 hlas

ČSOB Leasing, a.s. - 1 hlas

DOMO Caproleuna GmbH - 1 hlas

 

PROTI: 0 hlasov

 

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

 

Námietky: žiadne

 

Uznesenie č. 1: BOLO PRIJATÉ.

 

3. bod programu: Záver

Dozorný správca Dlžníka vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru Dlžníka za ukončené.

V Bratislave, dňa 18.10.2022            

 

 

_________________________

JUDr. Simon Manduch

komplementár

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

/podpísané KEP/

 

Prílohy:

 1. Písomné hlasovanie zo dňa 14.10.2022: Predseda veriteľského výboru: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
 2. Písomné hlasovanie zo dňa 11.10.2022: Člen veriteľského výboru: Československá obchodná banka, a.s.,
 3. Písomné hlasovanie zo dňa 13.10.2022: Člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a.s.
 4. Písomné hlasovanie zo dňa 03.10.2022: Člen veriteľského výboru: DOMO Caproleuna GmbH, v zastúpení NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.