Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 27 z roku 2023 dňa 8.2.2023
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Mgr. Xénia Hofierková, S1531, správca, so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41  Dubnica nad Váhom, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze, so sídlom Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 34 142 568 (ďalej len „Úpadca“), ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 38K/7/2022, týmto v súlade s ustanovením § 78 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR"), po súhlase príslušného orgánu - zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140, zo dňa 30.01.2023, doručený správcovi dňa 03.02.2023, vylučuje zo súpisu majetku Úpadcu nasledovnú súpisovú zložku:

p. č.

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

1

Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s.

Pohľadávka z účtu úpadcu IBAN: SK1775000000000025705613, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., vo výške 300,- Eur, ku dňu 17.10.2022 - po pripísaní neidentifikovanej platby z bankového účtu IBAN: SK4709000000005191324309, vedený v SLSP, a.s.

300,00 €

Podľa ustanovenia § 78 ods. 2 ZoKR, posledná veta, ak správca na základe uvedených dôvodov a predložených dôkazov s odbornou starostlivosťou zistí, že vyzvaná osoba má právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu, majetok zapísaný do súpisu bezodkladne po súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúči.

V Dubnici nad Váhom, dňa 03.02.2023

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze