Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 34 z roku 2023 dňa 17.2.2023
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Mgr. Xénia Hofierková, S1531, správca, so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41  Dubnica nad Váhom, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze, so sídlom Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO 34 142 568 (ďalej len „Úpadca“), ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 38K/7/2022, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení do 16.07.2022, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, mi bola doručená dňa 13.02.2023 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO: 36550949, a to: 1. prihlásená suma 6087,37 Eur,  ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Dubnici nad Váhom, dňa 14.02.2023

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze