Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. hraničiarov 6/a / 0
  85103  Bratislava-Petržalka
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 56 z roku 2023 dňa 21.3.2023
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016 S1690
Text

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, ako  správca úpadcu: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0901 919 180, e-mail: office@agbr.sk.

Poučenie:

Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“

V Bratislave, dňa 16.03.2023

JUDr. Vojtech Agner, správca