Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 107 z roku 2023 dňa 6.6.2023
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Oznámenie o opätovnom stanovení hodnoty majetku v zmysle § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze  a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "ZoKR")

V právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti Deff Team s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nobelova 6, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 50 101 412, v mene ktorého koná likvidátor Lucia Ferancová, trvale bytom 900 86 Jablonec 370, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť ZORNICA BANKO FASHION a.s. so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 142 568  (ďalej len „Úpadca“), bol na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 38K/7/2022-187 zo dňa 27.04.2022, publikované v Obchodnom vestníku č. 84/2022 zo dňa 03.05.2022, vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Do funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená Mgr. Xénia Hofierková, S1531, A. Kmeťa 357/1, 018 41  Dubnica nad Váhom.

Správca týmto podľa ustanovenia § 77 ods. 6 ZoKR opätovne stanovuje hodnotu majetku Úpadcu, a teda nižšie špecifikovaných súpisových zložiek majetku, nasledovne:

1. Súpis oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 496:

p. č.

Typ majetku

Podstata

Názov

Úprava súpisovej hodnoty majetku podľa § 77 ods. 6 ZoKR v EUR

1

Byt a nebytový priestor

Oddelená podstata: 1. Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

nebytový priestor v stavbe súp. č. 2601, umiestnenej na pozemku CKN 2478/3 o výmere 431m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, číslo nebyt. priestoru: 1, vchod: 0, poschodie: prízemie, druh nebytového priestoru: iný nebytový priestor, zapísaný v Liste vlastníctva č. 5276 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, na adrese Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovensko,  podiel na spol. častiach, spol zariadeniach, na príslušenstva, na pozemku a na priľahlom pozemku: 430/711

51 272,65 € +

7 866,75 €

__________________________________________________________________________________________

2. Súpis oddelenej podstaty veriteľa Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.:, č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 320 až 344:

p. č.

Typ majetku

Podstata

Názov

Úprava súpisovej hodnoty majetku podľa § 77 ods. 6 ZoKR v EUR

1

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2477/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 13202 m2, List vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou,  Slovensko

423 787,56 €

2

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2477/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 35 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

1 056,30 €

3

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2477/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 30 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

905,40 €

4

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2477/23, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1154 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

34 827,72 €

5

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2477/24, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 929 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

28 037,22 €

6

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2477/25, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 379 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

11 438,22 €

7

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2477/34, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

543,24 €

8

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2480, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1454 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

43 881,72 €

9

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2484, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 606 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

18 289,08 €

10

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2494, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 139 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

4 195,02 €

11

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2497/1, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 1211 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

36 547,98 €

12

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2497/24, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 171 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

5 160,78 €

13

Stavba

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2480, popis stavby: Admin.budova, oč.15, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou

194 844,36 €

14

Stavba

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2477/4, popis stavby: trafostanica, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou

185,39 €

15

Stavba

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2494, popis stavby: trafostanica, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou

31 958,21 €

16

Stavba

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2484, popis stavby: garáže, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou

30 146,66 €

17

Stavba

Oddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2477/5, popis stavby: VRS plynu, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou

7 198,62 €

________________________________________________________________________________________

3. Súpis oddelenej podstaty veriteľa Československá obchodná banka, a.s., č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 88, a veriteľa Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o., č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 320 až 344

p. č.

Typ majetku

Podstata

Názov

Úprava súpisovej hodnoty majetku podľa § 77 ods. 6 ZoKR v EUR

1

Pozemok

Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

pozemok CKN 2479, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2611 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko

78 799,98 €

_________________________________________________________________________________________

4. Súpis oddelenej podstaty veriteľa Československá obchodná banka, a.s., č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 88:

p. č.

Typ majetku

Podstata

Názov

Úprava súpisovej hodnoty majetku podľa § 77 ods. 6 ZoKR v EUR

1

Stavba

Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s.

stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2479, popis stavby: učňovské stredisko, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou

732 820,00 €

_______________________________________________________________________________________

5. Súpis všeobecnej podstaty:

p. č. 

Typ majetku

Podstata

Názov

Úprava súpisovej hodnoty majetku podľa § 77 ods. 6 ZoKR v EUR

2

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - 47200ks rúšok (umiestnený u Martin Belica, Drietoma), stav opotrebovanosti: primeraný veku, rok výroby neznámy

472,00 €

3

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - 18000ks rúšok (umiestnený v spol. DaMaR experience s.r.o., IČO: 47 672 617), stav opotrebovanosti: primeraný veku, rok výroby neznámy

180,00 €

4

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - 64000ks rúšok (umiestnený v spol. Online BN s.r.o., IČO: 36 328 936), stav opotrebovanosti: primeraný veku, rok výroby neznámy

640,00 €

5

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - 201000ks rúšok (umiestnený v spol.  Eterna s.r.o., IČO: 44 532 474), stav opotrebovanosti: primeraný veku, rok výroby neznámy

2010,00 €

6

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - 29970ks rúšok (umiestnený v spol. PARTISAN TRADING s. r. o., IČO: 52 041 590), stav opotrebovanosti: primeraný veku, rok výroby neznámy

299,70 €

147

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - skladová zásoba 6330ks rúška biele 2-vrstvové, stav opotrebovanosti: nové, rok výroby: 2021

63,30 €

148

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - skladová zásoba 3350ks rúška  krémové 2-vrstvové, stav opotrebovanosti: nové, rok výroby: 2021

33,50 €

149

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - skladová zásoba 159300ks rúška biele s nanomembránou (podlhovasté, prírodná viskóza), stav opotrebovanosti: nové, rok výroby: 2021

1593,00 €

150

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - skladová zásoba 18900ks rúška čierne s nanomembránou (prírodná viskóza), stav opotrebovanosti: nové, rok výroby: 2021

189,00 €

151

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

súbor hnuteľných vecí - skladová zásoba 160000ks rúška so strieborným vláknom, stav opotrebovanosti: nové, rok výroby: 2021

1600,00 €

V Dubnici nad Váhom, dňa 01.06.2023

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION, a.s. v konkurze