Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 109 z roku 2023 dňa 8.6.2023
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Mgr. Xénia Hofierková, S1531, správca, so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41  Dubnica nad Váhom, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze, so sídlom Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO 34 142 568 (ďalej len „Úpadca“), ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 38K/7/2022, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení do 16.07.2022, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, mi bola doručená dňa 05.06.2023 súhrnná prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trenčín, IČO: 424995000013, K dolnej stanici 22, 911 33  Trenčín, SR, a to: 1. prihlásená suma 29.385,83 Eur,  ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Dubnici nad Váhom, dňa 05.06.2023

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze