Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44 / 0
  05801  Poprad
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2023 dňa 19.7.2023
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom kancelárie správcu Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31689116, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod spisovou značkou 2K/38/2013  týmto v súlade s ustanovením § 96 odsek 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vyššie označenej konkurznej veci oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s..

JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom kancelárie správcu Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31689116 týmto vo vyššie označenej konkurznej veci taktiež oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s..

Správca týmto poučuje oprávnené osoby podľa ustanovenia § 96 odsek 3 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o možnosti nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate.

Správca taktiež poučuje oprávnené osoby o možnosti na predpísanom tlačive namietnuť poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca