Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 138 z roku 2023 dňa 20.7.2023
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca: ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze, so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 142 568 (ďalej len ako „Úpadca“)

Spisová značka konkurzného konania: 38K/7/2022

Spisová značka správcu: 38K/7/2022 S1531

Miesto konania: sídlo správcovskej kancelárie Mgr. Xénie Hofierkovej, A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, zasadacia miestnosť, 3. poschodie

Dátum konania: 17.07.2023

Čas konania: 10.00 hod.

Prítomní:

a. Mgr. Xénia Hofierková, značka správcu: S1531, A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, správca Úpadcu
b. predseda veriteľského výboru: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ulica 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484, zast. JUDr. Alena Gajdošová, na základe poverenia - na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) prítomný
c. člen veriteľského výboru: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónská cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35937874, zast. JUDr. Mária Veselá, na základe poverenia - na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZoKR prítomný
d. člen veriteľského výboru: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 Trenčín, IČO: 424995000013, zast. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zast. Ing. Jana Čorejová Malgotová - na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZoKR prítomný


Program zasadnutia:

1. Prezencia

2. Uloženie záväzného pokynu o postupe speňažovania

3. Záver

 
1. Prezencia

Prezencia zúčastnených sa uskutočnila o 10.00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru. Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca Úpadcu, Mgr. Xénia Hofierková, a to v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZoKR. Správca otvoril zasadnutie a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 a 3 ZoKR, nakoľko sú prítomní traja členovia veriteľského výboru.

2. Uloženie záväzného pokynu o postupe speňažovania

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZoKR, na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Toto právo v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZoKR pred samotným zasadnutím veriteľského výboru využili traja členovia veriteľského výboru písomným hlasovaním „per rollam“.

Hlasovanie veriteľov o návrhu uznesenia:

Za: veritelia s počtom hlasov 3

Proti: veritelia s počtom hlasov 0

Zdržal sa: veritelia s počtom hlasov 0

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZoKR „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“ 

Prijaté uznesenie č. 1/2023:

Veriteľský výbor ukladá záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu - podniku Úpadcu, a to v 4 kolách verejného ponukového konania v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZoKR za podmienok uvedených Článku I. žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 19.06.2023, v znení opravy správcu zo dňa 19.06.2023.

3. Záver

Správca skonštatoval, že predmet rokovania zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, a teda ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 10.10 hod.

Za predsedu veriteľského výboru:

V Bratislave, dňa 17.07.2023

 

________________________________________
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

JUDr. Alena Gajdošová, na základe poverenia

PREZENČNÁ LISTINA

1. predseda veriteľského výboru: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ulica 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484, zast. JUDr. Alena Gajdošová, na základe poverenia - na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) prítomný

zaslanie písomného hlasovania správcovi dňa 28.06.2023

2. člen veriteľského výboru: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónská cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35937874, zast. JUDr. Mária Veselá, na základe poverenia - na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZoKR prítomný

zaslanie písomného hlasovania správcovi a predsedovi veriteľského výboru dňa 28.06.2023

3. člen veriteľského výboru: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 Trenčín, IČO: 424995000013, zast. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zast. Ing. Jana Čorejová Malgotová - na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZoKR prítomný

zaslanie písomného hlasovania správcovi a predsedovi veriteľského výboru dňa 10.07.2023