Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 20K/6/2023

DOMMAT s. r. o.

 • Úpadca DOMMAT s. r. o.
  IČO: 50966430
  Pri Studničke 4776/38
  94907  Nitra
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 161 z roku 2023 dňa 22.8.2023
 • Spisová značka - súd 20K/6/2023
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 20K/6/2023 S1945
Text

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania prihlásených pohľadávok

 

Mgr. Peter Páll, LL.M., správca úpadcu: DOMMAT s.r.o., so sídlom: Pri Studničke 4776/38, 949 07 Nitra, IČO: 50 966 430, týmto v súlade s ust. §  32 ods. 21 ZoKR zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie správcom podľa rozhodnutia príslušného orgánu.

 

Číslo účtu IBAN: SK94 1100 0000 0029 4507 4788, vedený v Tatra banke, a.s.

Výška kaucie: v súlade s ust. §-u 32 ods. 19 ZoKR dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €. 

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

 

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. 

 

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

 1. bolo podané na predpísanom tlačive a
 2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

V Nitre dňa 17.08.2023

Mgr. Peter Páll, LL.M., správca