Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 43R/5/2023

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

 • Úpadca 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
  IČO: 36460869
  Ľubochnianska 2407/2
  08006  Ľubotice
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 166 z roku 2023 dňa 30.8.2023
 • Spisová značka - súd 43R/5/2023
 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka - správca 43R/5/2023 S1581
Text

JUDr. Stanislav Demčák, LL.M., správca ustanovený do funkcie v reštrukturalizácii dlžníka: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., IČO: 36 460 869, sídlo: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika, oznamuje, že oprávnené osoby môžu nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava v úradných hodinách od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovej adrese: spravca@specialnyspravca.sk alebo telefonicky na: 0911/325118.

V Bratislave dňa 24.8.2023

JUDr. Stanislav Demčák, LL.M., správca