Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44 / 0
  05801  Poprad
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 181 z roku 2023 dňa 22.9.2023
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

spisová značka: 2K/38/2013

značka správcu: S1390

značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1390

 

Slovenská konsolidačná, a.s.

/elektronická schránka/

V Prešove dňa 19.09.2023

VEC:      Návrh konečného rozvrhu výťažku

1. Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.05.2014 spisová značka 2K/38/2013, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.06.2014 číslo 104/2014, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka 101%, spol. s.r.o., so sídlom Nám. Sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu majetku úpadcu ustanovený Ing. Dušan Kuruc, správca so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné.

2. Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 17.09.2014 spisová značka 2K/38/2013, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.09.2014 číslo 182/2014, súd odvolal Ing. Dušana Kuruca, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, z funkcie správcu majetku úpadcu 101%, spol. s.r.o., so sídlom Nám. Sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO : 31 689 116. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu majetku úpadcu stanovený JUDr. Slavomír Dubjel. správca, so sídlom kancelárie Puškinova 16. 080 01 Prešov.

3. Podľa ustanovenia § 98 odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“): „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.“

4. Podľa ustanovenia § 101 odsek 1 ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

5. Podľa ustanovenia § 96 odsek 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.“

6. Týmto si príslušnému orgánu dovoľujem doručiť v zákonnej lehote návrh konečného rozvrhu výťažku.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

7. V nasledujúcom prehľade správca uvádza prehľad hrubých výťažkov zo speňaženia majetku, ktorý bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty.

Príjmy_všeobecná podstata
Súpisová zložka číslo 1 súpisu všeobecnej podstaty - Vozidlo FIAT DUCATO4 300,00 €
Súpisová zložka číslo 2 až číslo 7 súpisu všeobecnej podstaty - súbor hnuteľných vecí3 620,40 €
Súpisová zložka - Príijem z prevádzakovania školského bufetu - Iná majetková hodnota OV č. 63/2015 zo dňa 01.04.2015574,93 €
Príjem spolu (hrubý výťažok):8 495,33 €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate SPOLU:7 181,04 €
ČISTÝ výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov1 314,29 €

Vyššie uvedený majetok bol správcom v priebehu konkurzu speňažený na základe záväzných pokynov príslušného orgánu. Hrubý výťažok zo speňaženia vyššie označených súpisových zložiek predstavuje sumu vo výške: 8.495,33 EUR.

8. Dňa 19.07.2023 bol vo vydaní Obchodného vestníka číslo 137/2023 číslo uverejnenia K040806 uverejnený oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

V zákonnej 30 dňovej lehote, plynúcej odo dňa uverejnenia oznamu správcu v Obchodnom vestníku, nedošlo u správcu k uplatneniu žiadnych námietok voči zoznamu pohľadávok proti podstate.

ROZVRHOVÁ ČASŤ

Príjmy_všeobecná podstata
Súpisová zložka číslo 1 súpisu všeobecnej podstaty - Vozidlo FIAT DUCATO4 300,00 €
Súpisová zložka číslo 2 až číslo 7 súpisu všeobecnej podstaty - súbor hnuteľných vecí3 620,40 €
Súpisová zložka - Príijem z prevádzakovania školského bufetu - Iná majetková hodnota OV č. 63/2015 zo dňa 01.04.2015574,93 €
Príjem spolu (hrubý výťažok):8 495,33 €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate SPOLU:7 181,04 €
ČISTÝ výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov1 314,29 €

 

Výťažok
Hrubý výťažok8 495,33 €
priradené pohľadávky proti podstate7 181,04 €
Čistý výťažok1 314,29 €
zistené nezabezpečené pohľadávky spolu s neuspojoeným zostatkom zabezpečených pohľadávok839 686,61 €
Koeficient0,0015652
% uspokojenie v K0,1565

Uspokojenie jednotlivých veriteľov na základe dosiahnutého výťažku zo speňaženia majetku a po zohľadnení priradených pohľadávok proti podstate je nasledovné:

poradové číslo pohľadávokVeriteľPrihlásená sumaZistená sumaVýťažok
11. STT, s. r. o.1 623,68 €1 623,68 €2,54 €
2BACCHUS - SK, s. r. o.11 878,94 €11 878,94 €18,59 €
3 - 18Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.444,07 €444,07 €0,70 €
19 - 33ELESKO Trading a. s.10 701,51 €10 700,57 €16,75 €
34 - 35EOS KSI Slovensko, s. r. o.6 898,24 €6 898,24 €10,80 €
36FINEKA, s. r. o., Poprad5 078,70 €3 562,74 €5,58 €
37 - 42Ing. Jozef Šifra CORA11 128,34 €11 128,34 €17,42 €
43KARPATSKÁ PERLA, s. r. o.3 895,66 €3 895,66 €6,10 €
44KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group746,09 €746,09 €1,17 €
45 - 47Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.269,76 €268,16 €0,42 €
48 - 57Mesto Poprad, zastúpené Ing. Antonom Dankom - primátorom mesta8 773,39 €8 773,39 €13,73 €
58Aktuálne: BENCONT COLLECTION, a.s (pôvodne: PRO CIVITAS s. r. o.)238,91 €238,91 €0,37 €
59PRO POPULO PP a. s. Poprad23 660,00 €3 670,00 €5,74 €
60 - 62RONA, a. s.2 294,81 €2 294,81 €3,59 €
63Slovenská kancelária poisťovateľov4 392,78 €4 392,78 €6,88 €
64 - 80Slovenská konsolidačná, a. s.29 948,42 €29 948,42 €46,87 €
81 - 196Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov)97 868,01 €97 868,01 €153,17 €
197 - 403Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov)247 962,15 €247 962,15 €388,09 €
404Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave300,00 €300,00 €0,47 €
405 - 409Slovenský plynárenský priemysel, a. s.2 423,93 €2 423,93 €3,79 €
410 - 467Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave)93 978,48 €93 978,48 €147,09 €
468Tatra banka, a. s.416,57 €416,57 €0,65 €
469Tatry mountain resorts, a. s.4 404,97 €4 404,97 €6,89 €
470Union zdravotná poisťovňa, a. s.8,87 €8,87 €0,01 €
471 - 474Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)413,19 €413,19 €0,65 €
475Velička, spol. s r. o.1 664,44 €1 664,44 €2,61 €
476 - 499Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.)48 198,12 €48 198,12 €75,43 €
500WAGON TRADING spol. s r. o.1 130,93 €1 101,53 €1,72 €
501ZB holding, a. s.238 583,54 €238 583,54 €373,41 €
502Prima banka Slovensko, a. s.146,70 €146,70 €0,23 €
504SPP - distribúcia, a.s.1 751,31 €1 751,31 €2,74 €

9. V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami a s poukazom na ustanovenie § 96 odsek 5 ZKR v spojení s ustanovením § 101 odsek 1 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s. na schválenie návrhu končeného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní odo dňa doručenia tohto návrhu.

10. Príslušný orgán môže návrh rozvrhu výťažku schváliť alebo neschváliť. Ak príslušný orgán návrh konečného rozvrhu výťažku nechváli, správca bezodkladne predloží návrh rozvrhu výťažku súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení. Správca bude rovnako postupovať aj v prípade, ak zástupca veriteľov nedoručí správcovi v stanovenej lehote žiadnu odpoveď.

11. Týmto si taktiež dovoľujem zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s. požiadať o doručenie platobných údajov pre úhradu výťažku podľa vyššie uvedeného rozvrhu.

S úctou

__________________________

JUDr. Slavomír Dubjel, správca   

                                                              

Prílohy:

oznam správcu o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty a o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate

návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 19.09.2023