Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/10/2023

1. SPS services s.r.o.

 • Úpadca 1. SPS services s.r.o.
  IČO: 44262884
  SNP 1301 / 0
  96501  Žiar nad Hronom
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 183 z roku 2023 dňa 26.9.2023
 • Spisová značka - súd 6K/10/2023
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 6K/10/2023 S640
Text

JUDr. Ondrej Zachar, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových hodín od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu emailom: judr.zacharondrej@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46, mobil: 0905 563 270

 

JUDr.  Ondrej Zachar

správca