Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/10/2023

1. SPS services s.r.o.

 • Úpadca 1. SPS services s.r.o.
  IČO: 44262884
  SNP 1301 / 0
  96501  Žiar nad Hronom
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 183 z roku 2023 dňa 26.9.2023
 • Spisová značka - súd 6K/10/2023
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 6K/10/2023 S640
Text

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávky – oznam o insolvenčnom konaní / Invitation to lodge a claim for foreign creditor – notice of insolvency proceedings

 

BG Съобщение за производство по несъстоятелност

ES Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS Oznámení o insolvenčním řízení

DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN Notice of insolvency proceedings

ET Maksejõuetusmenetluse teatis

EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT Avviso di procedura d'insolvenza

LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT Pranešimas apie nemokumo bylą

HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL Kennisgeving van insolventieprocedure

PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT Aviso sobre processo de insolvência

RO Notificare privind procedura de insolvență

SK Oznam o insolvenčnom konaní

SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV Underrättelse om insolvensförfaranden

 

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848  zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka 1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 262 884 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica, č.k. 6K/10/2023 zo dňa 13.09.2023, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 179/2023 zo dňa 20.09.2023 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty  bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

 

In accordance with Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated May 20, 2015 as the trustee of the debtor 1. SPS services s.r.o., residence SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, Idnt. No: 44 262 884 (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that on the debtor's assets were by resolution of the District Court of Banská Bystrica, Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica, case no. 6K/10/2023 dated 13.09.2023, published in the Commercial Bulletin no. 179/2023 dated 20.09.2023 bankruptcy declared and JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica was appointed as bankruptcy trustee.

 

 

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

This call applies to creditors who have their permanent residence or registered office in Member States of the European Union other than the Slovak Republic in accordance with Art. 54. 2015/848 of 20.05.2015.

 

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. ( §23 ods.1 ZKR) 

By declaration of bankruptcy begins bankruptcy. The bankruptcy is considered to be declared by the publication of the bankruptcy resolution in the Commercial Bulletin. With declaration of bankruptcy, the debtor becomes bankrupt. (§23 (1) ZKR)

 

 Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.                 (§28 ods.1 ZKR) 

 A claim that is not a claim against the merits is filed by bankruptcy application. (§28 (1) ZKR)

 

Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu (Správca – JUDr. Ondrej Zachar, číslo elektronickej schránky: E0006172267) a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu (Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.), prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu (Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.). Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak prihlášku podáva zástupca veriteľa, plnomocenstvo vyhotovené v listinnej podobe sa doručuje elektronicky tak, že sa prevedie do elektronickej podoby a pripojí sa k prihláške; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii (
§ 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov) sa nepoužijú. Ak plnomocenstvo vyhotovené v elektronickej podobe alebo plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety nie je pripojené k prihláške, na prihlášku sa neprihliada. (§28 ods.2 ZKR) 

The application is submitted to the trustee electronically via a dedicated electronic form in the trustee's electronic mailbox (Správca – JUDr. Ondrej Zachar, Number of the electronic mailbox: E0006172267)and must be authorized. If it is a foreign creditor according to a special regulation, (article 2 sec. 12 Regulation EU No. 2015/848) the application is submitted to the trustee electronically using a form intended for that according to a special regulation (article 55 Regulation EU No. 2015/848).The application must be delivered to the trustee within the basic application period within 45 days of the declaration of bankruptcy. If the petition is submitted by the debtor's representative, the power of attorney executed in paper needs to be delivered electronically so that it is converted into electronic form and will be attached to the petition, the provisions of special regulation about guaranteed conversion (
§ 35 to 39 Act. No. 305/2013 Z. z. ) will not apply. If the power of attorney issued in electronic form or executed in acc. with the previous sentence is not attached to the petition, the petition will not be considered (Section 28, paragraph 2 ZKR).

 

Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v registri úpadcov s uvedením okolnosti, že prihláška bola podaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. (§28 ods. 3 ZKR) 

 If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to fair satisfaction of the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of general nature, the intention of which was compiled in the Commercial Bulletin after the application was filed to the trustee. The trustee shall publish the entry of such an application into the Insolvency Register stating the circumstances that the application was submitted after the basic registration period. (§28 (3) ZKR)
 

 

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada. (§28 ods.4 ZKR) 

 If the claim is a secured claim, the security right must also be properly and timely exercised in the application submitted to the trustee, within a basic registration period of 45 days from the date of declaration of bankruptcy, otherwise the security right is not taken into account. (§28 (4) ZKR)
 

 

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§28 ods.5 ZKR) 

The application may also claim a future claim or a claim that is subject to the fulfilment of a condition (hereinafter referred to as a "contingent claim"); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the rights attached to the contingent claim after it has proved to the trustee that the contingent claim has arisen. (§28 (5) ZKR)

 

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§28 ods.6 ZKR) 

  Delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the application of the right in a court for the limitation period and the termination of the right. (§28 (6) ZKR)
  

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§28 ods.7 ZKR) 

 In Bankruptcy, a creditor who has a claim against an other person than the bankrupt is also claiming his claim by bankruptcy if the claim is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can only be satisfied by the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise voting rights at the creditors' meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which he is secured with. (§28 (7) ZKR)
 

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate. (§28 ods.8 ZKR) 

If such a creditor fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not taken into account in the bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has enriched, as a claim against the estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other claims against that estate. (§28 (8) ZKR)
 

 

Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:

a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,

b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,

c) právny dôvod vzniku pohľadávky,

d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,

e) celková suma pohľadávky. (§ 29 ods. 1 ZKR)

The application must be submitted in accordance with § 28 par. 2 and must contain the basic requirements of the application, otherwise the application will not be considered. The basic requirements of the application are:

a) name, surname and residence of the creditor, if it is a natural person, or business name, first and last name, if it differs from the business name, identification number or other identification data and place of business of the creditor, if it is a natural person of an entrepreneur, or name, identification number or other identification data and registered office of the creditor, if it is a legal entity,

b) name, surname and residence of the bankrupt, if it is a natural person, or business name, first and last name, if it differs from the business name, identification number or other identification data and place of business of the bankrupt, if it is a natural person of an entrepreneur, or name, identification number or other identification data and registered office of the bankrupt, if it is a legal entity,

c) legal reason of the establishment of the claim,

d) order of satisfying the claim from the general property,

e) the total amount of the claim. (§ 29 paragraph 1 ZKR)


 

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and legal reason for the creation of the security right. (§ 29 (2) ZKR)

 

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR)

The application for a contingent claim must also state the fact on the basis of which the claim is to be incurred or the condition on which the claim originates. (§ 29 (3) ZKR)

 

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories in the application form, while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its origin. (§ 29 (4) ZKR)

 

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the trustee by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the trustee with professional care.

                          

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

The documents which prove the stated facts must be attached to the application. The creditor, who is an accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in his accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy. (§ 29 (6) ZKR)

 

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin. (§ 29 (8) ZKR)

 

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Anyone who might otherwise require the exclusion of the item from the inventory with the reference to the reservation of the ownership, may alleged his right in bankruptcy by the application in the same way as he would submit a secured right. This creditor delegates the trustee by the application to list and to monetize the property with the reservation of the ownership. For the position of this creditor, the provisions of the position of the secured creditor will be used proportionally. (§ 29 ods. 9 ZKR)

 

 

Odsek 9 (§ 29 ZKR) sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

The section 9 (§ 29 ZKR) will apply in the same way by application of the rights of the creditor, who rented an item to the debtor for an agreed rent for a certain period with the aim of transferring the rented item to the debtor´s ownership. (§ 29 (10) ZKR)

 

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

The filling by which the claim, which can be claimed in bankruptcy was submitted, can not be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)

 

Prihlásiť svoje pohľadávky, môžete prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN#d1e42-3-1

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK

 

You can lodge your claims, by using the standard form for the lodgement of claims which can be downloaded from the following link:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN#d1e42-3-1

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK


Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true (2) ]

Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície: https://e-justice.europa.eu/110/SK/bankruptcy_and_insolvency_registers?SLOVAKIA&member=1

 

Additional information

You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en (2)]

You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through the following website of the European e-Justice Portal:https://e-justice.europa.eu/110/SK/bankruptcy_and_insolvency_registers?SLOVAKIA&member=1

 

 

 

 

 

JUDr. Ondrej Zachar

Správca konkurznej podstaty/ bankcruptcy trustee

e-mail: judr.zacharondrej@gmail.com