Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44 / 0
  05801  Poprad
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 195 z roku 2023 dňa 12.10.2023
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

Spisová značka: 2K/38/2013

Značka správcu: S1390

Značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1390

ZÁPISNICA

z „per rollam“ hlasovania zástupcu veriteľov

Úpadca: 101%, spol. s r.o., Námestie Svätého Egídia 3633/44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116

Súd: Okresný súd Prešov

Sp. zn.: 2K/38/2013

Dátum a čas konania: 09.10.2023

Miesto: „per rollam“

Zástupca veriteľov:   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Program:

1. Hlasovanie o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo dňa 19.09.2023, ktorý bol uverejnený vo vydaní Obchodného vestníka číslo 181/2023 dňa 22.09.2023

Správca uverejnil vo vydaní obchodného vestníka číslo 181/2023 dňa 22.09.2023 návrh konečného rozvrhu výťažku, ktorý bol zároveň doručený zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na jeho schválenie.

Do sídla kancelárie správcu bolo doručené podanie zástupcu veriteľov zo dňa 04.10.2023 číslo 224004/2023, ktorým zástupca veriteľov schválil konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty zverejnený v OV 181/2023 zo dňa 22.09.2023.

 

HLASOVANIE:

ZA: 1 (Slovenská konsolidačná, a.s.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

JUDr. Slavomír Dubjel, správca