Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/10/2022

TNŽ, s.r.o.

 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17 / 0
  01001  Žilina
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 198 z roku 2023 dňa 17.10.2023
 • Spisová značka - súd 3K/10/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/10/2022 S1242
Text

Oznámenie o vylúčení majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

v súlade s udelením súhlasu veriteľského výboru oznamujem, že zo súpisu majetku podstaty uvedeného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 185/2022 dňa 27.09.2022 došlo k vylúčeniu súpisovej zložky č. 1: Predpokladaná zmluvná pokuta voči konateľovi úpadcu za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu v lehote 30 dní odkedy sa mohol dozvedieť o úpadcovom predĺžení, v súpisovej hodnote 12.500,00 eur.

Dôvodom vylúčenia súpisovej zložky je jej zjavná neúčelnosť vymáhania.

 

JUDr. Erik Končok, správca