Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/10/2023

1. SPS services s.r.o.

 • Úpadca 1. SPS services s.r.o.
  IČO: 44262884
  SNP 1301
  96501  Žiar nad Hronom
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 218 z roku 2023 dňa 15.11.2023
 • Spisová značka - súd 6K/10/2023
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 6K/10/2023 S640
Text

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

 

JUDr. Ondrej Zachar., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu 1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 262 884, týmto v zmysle § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa  18.01.2024  o  09.00 hod. v sídle kancelárie správcu Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica na treťom poschodí, s nasledujúcim programom:

 

1. Prezentácia

2. Otvorenie schôdze

3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

4. Rozhodnutie o potvrdení resp. výmene správcu

5. Voľba členov veriteľského výboru

6. Záver

 

Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, poprípade poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

 

JUDr. Ondrej Zachar, správca