Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/10/2023

1. SPS services s.r.o.

 • Úpadca 1. SPS services s.r.o.
  IČO: 44262884
  SNP 1301
  96501  Žiar nad Hronom
 • Druh Súpis oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 227 z roku 2023 dňa 29.11.2023
 • Spisová značka - súd 6K/10/2023
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 6K/10/2023 S640
Text

 

 

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, ustanovený za správcu úpadcu:  1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 262 884, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 15106/S  ( Uznesenie sp. zn. 6K/10/2023 zo dňa 13.09.2023, konkurz vyhlásený  v OV č. 179/2023 dňa 20.09.2023), týmto v zmysle ust. § 76 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. zostavuje súpis majetku oddelenej podstaty:
 
Súpis majetku oddelenej podstaty:
 
Zabezpečený veriteľ: 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 97404 Banská Bystrica, IČO: 424995000016
 
                
p. č. tys súpisovej zložkydruh vozidlaTovárenská značkaVINdruh karosérieFarbaDátum prvej evidencie v  SRStav vozidlaKategória vozidlaCelková hmotnosťStav opotrebovanostihodnotadátum zápisudôvod zápisu
1hnuteľný majetokPRÍVES NÁKLADNÝZH596YDAGRICOM DUX 30 DUX 30/-/-U59U30001Y1AK0087DC valníkováŠedá26.8.2008V premávkeO23000  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
2hnuteľný majetokPRÍVES NÁKLADNÝZH288YDAGRICOM DUX 30 AU/DUX 35/-/.U59U30001A1AK0030DB valníkováŠedá svetlá7.10.2010V premávkeO23000  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
3hnuteľný majetokPRÍVES NÁKLADNÝZH361YDAGRICOM DUP 20/-/U59U20001B1AK0016DC valníková s plachtouŠedá svetlá27.4.2011V premávkeO22000  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
4hnuteľný majetokPRÍVES NÁKLADNÝZH423YDAGRICOM DUP 20 AGRICOM DUP 20/-/U59U20001B1AK0017DB valníková s plachtouŠedá svetlá8.8.2011V premávkeO22000  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
 
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Zabezpečená suma v EUR:                                                         55 487,93 €           
Zabezpečená pohľadávka:Nezaplatená zabezpečená Daň z pridanej hodnoty vo výške 2.488,20 EUR za zdaňovacie obdobie 01.08.2019 - 31.8.2019, vyrubená Rozhodnutím č. 101997350/2021 zo dňa 21.10.2021, splatná 09.12.2021.
Nezaplatená zabezpečená Daň z pridanej hodnoty vo výške 7.898,44 EUR za zdaňovacie obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021, priznaná riadnym daňovým priznaním k DPH č. 608487814/2021 zo dňa 26.07.2021, splatná 26.07.2021,
Nezaplatená zabezpečená Daň z príjmov právnických osôb vo výške 41.005,78 EUR za zdaňovacie obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020, priznaná riadnym daňovým priznaním k DPPO č. 607755335/2021 zo dňa 30.06.2021, splatná 30.06.2021,
Nezaplatená zabezpečená Daň z motorových vozidiel v úhrnnej výške 4.095,51 EUR za zdaňovacie obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021, priznaná riadnym daňovým priznaním k DMV č. 601561701/2022 zo dňa 31.01.2022, splatná 31.01.2022; v členení: 567,81 EUR, 1.175,90 EUR, 1.175,90 EUR a 1.175,90 EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie č. 100663466/2022 zo dňa 31.03.2022 o zriadení záložného práva k hnuteľnostiam v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z.
v z.n.p, právoplatné dňa 05.05.2022, NCRzp: N 140/2022; 20040/2022
Poradie zabezpečovacieho práva:prvé v poradí (NCRzp: 20040/2022)
por. č. pohľadávky:13 - 16
 
                
p. č. tys súpisovej zložkydruh vozidlaTovárenská značkaVINdruh karosérieFarbaDátum prvej evidencie v  SRStav vozidlaKategória vozidlaCelková hmotnosťStav opotrebovanostihodnotadátum zápisudôvod zápisu
5hnuteľný majetokNÁKLADNÉ VOZIDLOZH402BRCITROEN JUMPER Y/YCTMDC/YCTMDC/DY1VF7YCTMDC12631873BA valníková s plachtouBiela11.6.2014V premávkeN13500  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
6hnuteľný majetokNÁKLADNÉ VOZIDLOZH334BRCITROEN JUMPER Y/YCTMDC/YCTMDC/DY1VF7YCTMDC12633667BA valníková s plachtouBiela11.6.2014V premávkeN13500  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
7hnuteľný majetokNÁKLADNÉ VOZIDLOZH293BRCITROEN JUMPER Y/YCTMDC/YCTMDC/DY1VF7YCTMDC12631650BA valníková s plachtouBiela11.6.2014V premávkeN13500  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
8hnuteľný majetokNÁKLADNÉ VOZIDLOZH742BVCITROEN JUMPER Y/CTMDC//GYVF7YCTMDC12995663BA valníkováBiela4.12.2015V premávkeN13500  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
 
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právona položky vedené pod por. č.  5, 6, 7, 8,  v súpise majetku oddelenej podstaty
Zabezpečená suma v EUR:                                                                                                                                                                                                                                                   71 744,79 €
Zabezpečená pohľadávka:Nezaplatená zabezpečená Daň z pridanej hodnoty vo výške 24.706,23 EUR za zdaňovacie obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020, priznaná riadným daňovým priznaním k DPH č. 608748275/2020 zo dňa 26.10.2020, splatná 26.10.2020,
Nezaplatená zabezpečená Daň z pridanej hodnoty vo výške 9.388,16 EUR za zdaňovacie obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020, priznaná riadnym daňovým priznaním k DPH č. 609577388/2020 zo dňa 25.11.2020, splatná 25.11.2020,
Nezaplatená zabezpečená Daň z pridanej hodnoty vo výške 25.783,31 EUR za zdaňovacie obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020, priznaná riadnym daňovým priznaním k DPH č. 610269717/2020 zo dňa 28.12.2020, splatná 28.12.2020,
Nezaplatená zabezpečená Daň z pridanej hodnoty vo výške 7.599,98 EUR za zdaňovacie obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021, priznaná riadnym daňovým priznaním k DPH č. 603434104/2021 zo dňa 25.03.2021, splatná 25.03.2021,
Nezaplatená zabezpečená Daň z motorových vozidiel v úhrnnej výške 4.267,11 EUR za zdaňovacie obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020, priznaná riadnym daňovým priznaním k DMV č. 603435381/2021 zo dňa 25.03.2021, splatná 31.03.2021; v členení:1.315,00 EUR, 1.315,00 EUR,1.315,00 EUR a 322,11 EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie č. 100559787/2021 zo dňa 09.04.2021 o zriadení záložného práva k hnuteľnostiam v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p, právoplatné dňa 03.05.2021
Poradie zabezpečovacieho práva:NCRzp: prvé v poradí (N 133/2021; 18285/2021)
por. č. pohľadávky:8 - 12
 
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právona položky vedené pod por. č. 5, 7, 8  v súpise majetku oddelenej podstaty
Zabezpečená suma v EUR:                                                         11 031,19 €           
Zabezpečená pohľadávka:Nezaplatená zabezpečená Daň z pridanej hodnoty vo výške 4.762,82 EUR za zdaňovacie obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019, priznaná dodatočným daňovým priznaním k DPH č. 614103695/2019 zo dňa 09.09.2019, splatná 31.10.2019,
Nezaplatená zabezpečená 154,20 EUR za zdaňovacie obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015, vyrubená Rozhodnutím č. 102528577/2019 zo dňa 7.11.2019, splatná 30.12.2019,
Nezaplatená zabezpečená Daň z motorových vozidiel vo výške 144,80 EUR za zdaňovacie obdobie 01.01.2016 - 31.03.2016, vyrubená Rozhodnutím č. 102522362/2019 zo dňa 7.11.2019, splatná 27.12.2019,
Nezaplatená zabezpečená Daň z motorových vozidiel vo výške 103,20 EUR za zdaňovacie obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016, vyrubená Rozhodnutím č. 102522750/2019 zo dňa 7.11.2019, splatná 27.12.2019,
Nezaplatená zabezpečená Daň z motorových vozidiel vo výške 59,00 EUR za zdaňovacie obdobie 01.07.2016 - 30.09.2016, vyrubená Rozhodnutím č. 102523460/2019 zo dňa 7.11.2019, splatná 27.12.2019,
Nezaplatená zabezpečená Daň z motorových vozidiel vo výške 13,90 EUR za zdaňovacie obdobie 01.10.2016 - 31.12.2016, vyrubená Rozhodnutím č. 102726310/2019 zo dňa 26.11.2019, splatná 14.01.2020,
Nezaplatená zabezpečená Daň z motorových vozidiel v úhrnnej výške 5793,27 EUR za zdaňovacie obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019, priznaná riadným daňovým priznaním k DMV č. 601057994/2020 zo dňa 31.01.2020, splatná 31.01.202 0;v členení: 1.446,56 EUR, 1.446,56 EUR, 1.446,56 EUR, 1.446,56 EUR a 7,03 EUR

 
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie č. 100472059/2020 zo dňa 19.02.2020 o zriadení záložného práva k hnuteľnostiam v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p, právoplatné dňa 13.03.2020
Poradie zabezpečovacieho práva:druhé v poradí (NCRzp: N 134/2021; 18286/2021)
por. č. pohľadávky: 1 - 7

JUDr. Ondrej Zachar

správca