Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/3/2017

Zvolenská investičná s.r.o.

 • Úpadca Zvolenská investičná s.r.o.
  IČO: 36634832
  Pri Kysuci 99/77
  01003  Žilina
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 6 z roku 2024 dňa 9.1.2024
 • Spisová značka - súd 1K/3/2017
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/3/2017 S1731
Text

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“) správca úpadcu Zvolenská investičná s.r.o., so sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 634 832 (ďalej len „Úpadca“) v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konaniana odplatný predaj nasledovného hnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 148/2023 zo dňa 03.08.2023 (K043896):

Číslo položky

Popis

Počet ks

Výrobné číslo

Evidenčné číslo

Rok výroby

Stav opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

Súpisová hodnota v EUR

2

Rebrík

1

-

-

-

používaný

1/1

50,00 EUR

5

Zváračka CO2 FK MIG 161 ekoline

1

-

-

-

používaný

1/1

200,00 EUR

8

Strešný box zn. BMW

1

-

-

-

používaný

1/1

150,00 EUR

9

Strešný box

1

-

-

-

používaný

1/1

100,00 EUR

12

Stabilný premietací stroj zn. MEO 5X s príslušenstvom

1

-

-

-

používaný

1/1

200,00 EUR

(ďalej len „Hnuteľné veci“).

Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešní záujemcovia sú povinní v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie (vrátane miesta uskladnenia Hnuteľných vecí), ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so Správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu sídla Správcu: Stráž 223, 960 01 Zvolen s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – ZVOLENSKÁ INVESTIČNÁ“ – HNUTEĽNÉ VECI – NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod. Na účely tohto verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže na konkrétnu časť Hnuteľných vecí predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude Správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledku ponukového konania Správcom alebo v prípade víťazných záujemcov uzatvorením kúpnych zmlúv so Správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.

Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, keď v ponuke záujemca musí presne špecifikovať, o ktorú časť Hnuteľných vecí má záujem. Predmetom ponuky záujemcu o odkúpenie tak môže byť samostatne ktorákoľvek z Hnuteľných vecí.

Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu sídla Správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK05 0900 0000 0051 3767 4850, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške minimálne 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za časť Hnuteľných vecí, o ktoré záujemca danou ponukou prejavil záujem. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť pripísaná na konkurzný účet najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na vyššie uvedený konkurzný účet, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:

 1. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
 1. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
 1. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Úpadcovi,
 1. čestné vyhlásenie, že záujemca neodvolateľne súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
 1. označenie Hnuteľných vecí, o odkúpenie ktorých záujemca danou ponukou prejaví záujem,
 1. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení (ktorý Správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):

„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa oznámenia v obchodnom vestníku so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou.“

Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.

 1. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR osobitne s rozčlenením na kúpnu cenu s DPH a bez DPH, nakoľko Úpadca je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 1. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
 1. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania,
 1. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
 1. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
 1. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
 1. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené podmienky, a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky. V prípade ak viac ako jeden záujemca o Hnuteľné veci, resp. ich časť, ktorí splnia podmienky verejného ponukového konania, predložia rovnaké ponuky na odkúpenie časti Hnuteľných vecí, čo do výšky návrhu kúpnej ceny za konkrétnu časť Hnuteľných vecí v EUR bez DPH, bude víťazná ponuka vo vzťahu ku každej z Hnuteľných vecí určená žrebom, ktorý vykoná Správca. Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, pričom záujemca je povinný v ponuke presne špecifikovať časť z Hnuteľných vecí, vo vzťahu ku ktorým podáva ponuku. Minimálna ponuka záujemcu musí byť vo výške 25 % súpisovej hodnoty Hnuteľných vecí, vo vzťahu ku ktorým záujemca predkladá ponuku. Správca pre vylúčenie pochybností uvádza, že súpisová hodnota Hnuteľných vecí je bez DPH, keď platí, že minimálna výška ponúkanej kúpnej ceny bez DPH musí byť vo výške súpisovej hodnoty Hnuteľných vecí. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za konkrétnu časť Hnuteľných vecí, pričom ponuky budú vyhodnocované vždy individuálne vo vzťahu ku každej z Hnuteľných vecí samostatne. Správca ako aj príslušný orgán je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazmi ponukového konania, ktorých ponuky ako víťazné súčasne odsúhlasí aj príslušný orgán. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od odsúhlasenia najvyššej ponuky zo strany príslušného orgánu.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

LawService Recovery, k.s.

správca úpadcu

Zvolenská investičná s.r.o.