Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/2/2023

Best GRASA, s. r. o.

 • Úpadca Best GRASA, s. r. o.
  IČO: 47555343
  Osloboditeľov 7447 / 0
  91101  Trenčín
 • Druh Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 30 z roku 2024 dňa 12.2.2024
 • Spisová značka - súd 40K/2/2023
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/2/2023 S1792
Text

JUDr. Barbora Koncová, LL.,M.,správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, správca majetku úpadcu Best GRASA, s.r.o., Osloboditľov 7447, Trenčín, IČO: 47 555 343 vo veci vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40K/2/2023, oznamuje v súlade s ustanovením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený malý konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 07.02.2024

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca