Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/997/2019 4OdK/997/2019 S1500
9.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/997/2019 4OdK/997/2019 S1500
10.1.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/997/2019 4OdK/997/2019 S1500
9.3.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/134/2020 5OdK/134/2020 S1665
18.9.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LEGAL RECOVERY, k. s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
1K/43/2015 1K/43/2015 S1295
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Jandová Žiar nad Hronom Banskobystrický
3OdK/348/2017 3OdK/348/2017 S1432
4.12.2017
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Žiar nad Hronom Banskobystrický
3OdK/348/2017 3OdK/348/2017 S1432
4.12.2017
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Žiar nad Hronom Banskobystrický
3OdK/348/2017 3OdK/348/2017 S1432
4.12.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Žiar nad Hronom Banskobystrický
3OdK/348/2017 3OdK/348/2017 S1432
16.2.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/1008/2019 4OdK/1008/2019 S1699
9.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/1008/2019 4OdK/1008/2019 S1699
18.12.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/1008/2019 4OdK/1008/2019 S1699
3.6.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/176/2018 2OdK/176/2018 S1253
22.3.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/176/2018 2OdK/176/2018 S1253
22.3.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/176/2018 2OdK/176/2018 S1253
23.5.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/176/2018 2OdK/176/2018 S1253
21.6.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/176/2018 2OdK/176/2018 S1253
3.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/176/2018 2OdK/176/2018 S1253
1.10.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/176/2018 2OdK/176/2018 S1253
3.10.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/176/2018 2OdK/176/2018 S1253
24.10.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický