Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/309/2017 2OdK/309/2017S1484
27.10.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová Banská Štiavnica Banskobystrický
1K/28/2013 1K/28/2013/S1189
14.6.2013
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
1K/28/2013 1K/28/2013/S1189
6.8.2013
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
20.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/468/2020 2OdK/468/2020 S1699
4.11.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/468/2020 2OdK/468/2020 S1699
4.11.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/468/2020 2OdK/468/2020 S1699
4.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/438/2019 5OdK/438/2019 S1699
24.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2K/36/2011 S640 2K/36/2011
27.1.2012
Fyzická osoba Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ondrej Zachar Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/290/2020 2OdK/290/2020 S1169
28.5.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/290/2020 2OdK/290/2020 S1169
28.5.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/290/2020 2OdK/290/2020 S1169
28.5.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/290/2020 2OdK/290/2020 S1169
28.7.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
13.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
19.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2K/19/2016 2K/19/2016 S 1716
13.2.2018
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/509/2018 5OdK/509/2018 S1201
20.9.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miloš Levrinc PhD. Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/355/2020 4OdK/355/2020 S1699
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/641/2018
20.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/646/2018
20.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Štiavnica Banskobystrický