Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2022
01.01.2022
31.12.2022
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
289 444€
02
502
Spotreba energie
263 041€
03
504
Predaný tovar
0€
04
511
Opravy a udržiavanie
92 273€
05
512
Cestovné
47 186€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 125€
07
518
Ostatné služby
114 991€
08
521
Mzdové náklady
1 856 899€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
642 673€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
1 114€
11
527
Zákonné sociálne náklady
94 559€
12
528
Ostatné sociálne náklady
82€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€
14
532
Daň z nehnuteľností
555€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 839€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€
19
544
Úroky
0€
20
545
Kurzové straty
78€
21
546
Dary
0€
22
547
Osobitné náklady
0€
23
548
Manká a škody
0€
24
549
Iné ostatné náklady
114 558€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
295 171€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
27
553
Predané cenné papiere
0€
28
554
Predaný materiál
0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
556
Tvorba fondov
0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 166€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 819 755€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€
40
602
Tržby z predaja služieb
177 655€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€
53
644
Úroky
0€
54
645
Kurzové zisky
0€
55
646
Prijaté dary
0€
56
647
Osobitné výnosy
0€
57
648
Zákonné poplatky
0€
58
649
Iné ostatné výnosy
6 883€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
624€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
71 471€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€
73
691
Dotácie
3 511 328€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 767 961€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-51 794€
76
591
Daň z príjmov
0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-51 794€