Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach

2014 2013
01.01.2014
31.01.2014
01.01.2013
31.01.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 867 858 € 1 885 955 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
338 264 € 338 264 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
2 997 € 2 997 €
005
A.I.2
Software
2 997€ 2 997€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
10 950 € 10 950 €
012
A.II.1
Pozemky
1 260€ 1 260€
013
A.II.2
Stavby
9 690€ 9 690€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
324 317 € 324 317 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
324 317€ 324 317€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 529 594 € 1 547 691 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
216 602 € 216 602 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
216 479 € 216 479 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
216 479€ 216 479€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
123€ 123€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
1 312 992 € 1 331 089 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 196€ 794€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 311 796€ 1 330 295€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 867 858 € 1 885 955 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-3 231 416 € -3 213 939 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
-3 045 314 € -3 029 719 €
082
A.I.1
Základné imanie
-3 018 664€ -3 003 069€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-26 650€ -26 650€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-168 626 € -168 626 €
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-168 626€ -168 626€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-17 476 € -15 594 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 099 274 € 5 099 894 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
446 557 € 446 552 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
441 839€ 441 839€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 718€ 4 713€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 245 € 6 245 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
6 245€ 6 245€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 184 904€ 1 184 904€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 914 210 € 1 914 835 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
592 762 € 591 141 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
592 762€ 591 141€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 987€ 3 212€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
650 633€ 651 441€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
470 246€ 470 460€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
198 582€ 198 581€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 547 358€ 1 547 358€