Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 941 101 € 1 949 789 € 1 923 749 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
337 003 € 337 003 € 346 034 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
2 996€ 2 996€ 2 996€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
9 690 € 9 690 € 18 721 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
9 690€ 9 690€ 18 721€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
324 317 € 324 317 € 324 317 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
324 317€ 324 317€ 324 317€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 604 098 € 1 612 786 € 1 577 715 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
214 903 € 214 701 € 214 048 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
215 002€ 214 800€ 214 147€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
-99€ -99€ -99€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 389 195 € 1 398 085 € 1 363 667 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 389 195€ 1 398 085€ 1 363 667€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 941 101 € 1 949 789 € 1 923 749 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-3 168 011 € -3 161 699 € -3 186 741 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
-3 080 021 € -3 080 021 € -3 080 021 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
-3 053 371€ -3 053 371€ -3 053 371€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-26 650€ -26 650€ -26 650€
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
-168 626€ -168 626€ -168 626€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
86 948€ 61 906€ 47 992€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-6 312 € 25 042 € 13 914 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
5 109 112 € 5 111 488 € 5 110 490 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
459 044€ 459 044€ 459 044€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 184 904€ 1 184 904€ 1 184 904€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 911 561 € 1 913 937 € 1 912 939 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
590 114€ 592 490€ 591 492€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
652 619€ 652 619€ 652 619€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
470 246€ 470 246€ 470 246€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
198 582€ 198 582€ 198 582€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
6 245€ 6 245€ 6 245€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 547 358€ 1 547 358€ 1 547 358€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci