Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
106 455 274€ 114 034 654€ 103 332 659€ 104 075 895€ 91 521 641€ 95 824 137€ 98 446 889€ 104 546 485€ 104 147 845€ 12 116 458€ 8 803 677€ 8 261 319€ 9 222 092€ 6 415 163€ 6 658 582€ 6 847 031€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
57 410 639€ 58 435 220€ 60 080 525€ 65 489 826€ 64 748 806€ 68 830 056€ 74 162 057€ 81 451 690€ 80 202 671€ 10 249 514€ 6 894 208€ 6 535 158€ 8 158 007€ 5 808 392€ 5 611 313€ 6 040 352€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
154 798€ 300 093€ 469 005€ 675 194€ 996 063€ 3 860 544€ 4 705 009€ 7 370 217€ 11 767 008€ 6 049 508€ 2 789 979€ 2 761 627€ 3 915 570€ 1 378 909€ 791 497€ 776 144€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
154 798€ 290 149€ 457 214€ 658 315€ 978 572€ 3 860 544€ 4 705 009€ 7 367 247€ 11 566 966€ 5 783 915€ 2 769 189€ 2 761 627€ 3 884 465€ 1 223 375€ 413 539€ 175 731€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
2 970€ 8 910€ 14 850€ 20 790€ 0€ 31 105€ 155 533€ 377 958€ 600 414€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
9 945€ 11 791€ 12 494€ 17 491€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
4 386€ 191 132€ 250 743€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
57 255 841€ 58 135 127€ 59 611 521€ 64 814 632€ 63 752 743€ 64 969 512€ 69 457 048€ 74 081 474€ 68 435 664€ 4 200 006€ 4 104 229€ 3 773 531€ 4 242 437€ 4 429 483€ 4 819 816€ 5 264 207€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 672 710€ 3 654 110€ 3 682 327€ 3 681 312€ 3 677 492€ 3 685 757€ 3 856 685€ 3 870 023€ 4 199 191€ 519 776€ 519 776€ 518 664€ 518 664€ 518 664€ 518 664€ 518 664€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
111 110€ 111 110€ 111 110€ 111 110€ 111 110€ 113 428€ 113 428€ 113 428€ 113 428€ 13 044€ 13 044€ 13 044€ 17 691€ 17 691€ 17 691€ 17 691€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
45 573 745€ 48 143 500€ 49 674 363€ 51 796 170€ 50 341 227€ 51 003 032€ 52 757 563€ 54 634 830€ 43 910 173€ 2 695 606€ 2 736 002€ 2 754 082€ 3 077 542€ 3 405 517€ 3 706 557€ 4 033 344€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 604 707€ 3 361 246€ 3 794 093€ 6 902 225€ 5 435 791€ 7 950 439€ 10 433 749€ 13 095 288€ 15 916 311€ 617 967€ 123 648€ 131 560€ 75 791€ 119 864€ 190 205€ 229 452€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 359 567€ 1 268 246€ 1 051 639€ 1 429 556€ 1 610 559€ 1 625 110€ 1 604 953€ 1 895 029€ 2 128 233€ 25 474€ 32 019€ 27 444€ 64 682€ 125 053€ 124 686€ 185 004€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
319 001€ 374 897€ 393 951€ 419 259€ 460 396€ 338 017€ 355 231€ 282 730€ 293 884€ 199 269€ 205 452€ 211 635€ 227 165€ 242 695€ 258 225€ 273 755€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 615 002€ 1 222 017€ 904 037€ 475 001€ 2 116 168€ 253 730€ 335 439€ 190 145€ 1 874 445€ 128 871€ 474 288€ 117 103€ 260 902€ 0€ 3 787€ 6 297€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
48 508 254€ 54 536 115€ 40 572 527€ 31 500 236€ 26 207 316€ 23 135 574€ 22 271 782€ 20 621 088€ 22 966 727€ 1 722 813€ 834 229€ 1 244 897€ 1 051 002€ 561 361€ 993 665€ 792 580€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
7 845 146€ 5 780 069€ 6 347 540€ 4 016 232€ 2 841 050€ 2 057 346€ 1 247 283€ 755 938€ 1 354 158€ 283 319€ 33 028€ 115 647€ 62 828€ 41 245€ 366 776€ 76 506€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
7 845 146€ 5 780 069€ 6 347 540€ 4 016 232€ 2 841 050€ 2 057 346€ 1 247 283€ 755 938€ 1 354 158€ 283 319€ 33 028€ 115 647€ 61 915€ 40 194€ 363 813€ 70 635€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 913€ 1 051€ 2 963€ 5 871€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
388 327€ 532 288€ 343 138€ 212 707€ 201 058€ 240 298€ 246 168€ 283 429€ 462 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
388 327€ 532 288€ 343 138€ 212 707€ 201 058€ 240 298€ 246 168€ 283 429€ 462 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
20 894 726€ 31 531 601€ 13 268 028€ 9 450 223€ 8 744 041€ 8 035 655€ 7 912 865€ 8 492 494€ 8 412 922€ 415 811€ 4 628€ 12 763€ 17 156€ 6 591€ 7 163€ 15 059€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
8 998€ 9 114€ 19 466€ 10 686€ 11 562€ 13 978€ 14 115€ 7 771€ 42 998€ 669€ 17€ 696€ 2 919€ 4 770€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
17 539 329€ 27 568 348€ 10 236 328€ 7 995 364€ 7 210 371€ 6 234 593€ 5 946 527€ 6 397 181€ 6 751 958€ 415 811€ 4 628€ 4 320€ 17 089€ 4 748€ 2 787€ 9 065€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
5 246€ 896€ 924€ 1 721€ 1 216€ 2 987€ 2 787€ 964€ 3 605€ 0€ 0€ 1 097€ 1 406€ 1 173€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 341 153€ 3 953 243€ 3 011 309€ 1 442 452€ 1 520 893€ 1 784 097€ 1 904 145€ 2 086 579€ 1 614 360€ 7 775€ 50€ 50€ 50€ 50€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
45 291€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
19 380 055€ 16 692 158€ 20 613 822€ 17 821 074€ 14 421 167€ 12 802 275€ 12 865 466€ 11 089 227€ 12 737 209€ 1 023 683€ 796 573€ 1 116 487€ 971 019€ 513 525€ 619 727€ 701 014€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
19 380 055€ 16 692 158€ 20 613 822€ 17 821 074€ 14 421 167€ 12 802 275€ 12 865 466€ 11 089 227€ 12 737 209€ 1 023 683€ 796 573€ 1 116 487€ 971 019€ 513 525€ 619 727€ 701 014€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
536 380€ 1 063 319€ 2 679 606€ 7 085 833€ 565 519€ 3 858 506€ 2 013 050€ 2 473 706€ 978 447€ 144 131€ 1 075 241€ 481 263€ 13 082€ 45 410€ 53 604€ 14 100€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
536 380€ 1 063 319€ 2 679 606€ 7 085 833€ 565 519€ 3 858 506€ 2 013 050€ 2 473 006€ 978 447€ 144 131€ 1 075 241€ 481 263€ 13 082€ 45 410€ 53 604€ 14 100€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
106 455 274€ 114 034 654€ 103 332 659€ 104 075 895€ 91 521 641€ 95 824 137€ 98 446 889€ 104 546 485€ 104 147 845€ 12 116 458€ 8 803 677€ 8 261 319€ 9 222 092€ 6 415 163€ 6 658 582€ 6 847 031€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 146 390€ 2 642 326€ 3 654 251€ 7 344 818€ -8 709€ 2 959 754€ -562 382€ 469 614€ 755 518€ 199 093€ 167 071€ 20 832€ -363 360€ -2 108 496€ -1 482 513€ -200 478€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
4 146 390€ 2 642 326€ 3 654 251€ 7 344 818€ -8 709€ 2 959 754€ -562 382€ 469 614€ 755 518€ 199 093€ 167 071€ 20 832€ -363 360€ -2 108 496€ -1 482 513€ -200 478€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 618 349€ 3 635 320€ 7 476 758€ -9 722€ 2 946 723€ -548 242€ 522 446€ 823 768€ 4 449 067€ 167 294€ 21 805€ -366 521€ -2 105 386€ -551 318€ -199 984€ 48 712€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 528 042€ -992 993€ -3 822 507€ 7 354 540€ -2 955 432€ 3 507 996€ -1 084 828€ -354 154€ -3 693 549€ 31 799€ 145 266€ 387 353€ 1 742 026€ -1 557 178€ -1 282 528€ -249 190€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
102 143 119€ 111 118 688€ 99 329 001€ 96 350 278€ 91 483 648€ 92 807 858€ 99 007 734€ 104 074 472€ 103 388 985€ 11 917 364€ 8 636 606€ 8 240 486€ 9 585 452€ 8 523 659€ 8 101 444€ 7 026 023€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
828 985€ 678 041€ 460 722€ 200 607€ 143 334€ 135 971€ 194 720€ 189 874€ 260 663€ 6 525€ 287 025€ 271 015€ 258 450€ 268 511€ 238 816€ 228 808€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
683 311€ 579 891€ 372 271€ 86 212€ 2 145€ 2 145€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
260 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
145 674€ 98 150€ 88 452€ 114 395€ 141 189€ 133 826€ 194 720€ 189 874€ 6 525€ 287 025€ 271 015€ 258 450€ 268 511€ 238 816€ 228 808€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
76 543 759€ 87 817 254€ 71 055 593€ 74 003 313€ 72 099 806€ 75 710 029€ 80 841 686€ 88 853 655€ 87 968 157€ 10 417 544€ 6 676 219€ 6 539 478€ 8 175 096€ 5 813 139€ 5 614 428€ 6 049 604€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
18 917 687€ 29 209 221€ 11 126 481€ 8 551 669€ 7 781 595€ 6 969 334€ 6 806 516€ 7 439 252€ 7 994 803€ 415 811€ 4 628€ 4 320€ 17 089€ 4 748€ 3 115€ 9 252€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
57 624 410€ 58 608 033€ 59 921 482€ 65 430 993€ 64 318 212€ 68 740 694€ 74 035 170€ 81 414 403€ 79 973 355€ 9 998 771€ 6 663 921€ 6 535 158€ 8 158 007€ 5 808 392€ 5 611 313€ 6 040 352€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 662€ 7 629€ 20 651€ 2 962€ 7 670€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
515 880€ 439 061€ 432 212€ 288 029€ 763 905€ 389 230€ 238 129€ 146 693€ 180 159€ 6 481€ 5 778€ 7 720€ 5 744€ 4 871€ 11 241€ 17 783€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
312 851€ 262 486€ 297 976€ 219 919€ 545 679€ 64 217€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
203 029€ 176 575€ 134 236€ 68 111€ 218 225€ 325 013€ 238 129€ 146 693€ 180 159€ 6 481€ 5 778€ 7 720€ 5 744€ 4 871€ 11 241€ 17 783€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
24 254 495€ 22 184 332€ 27 380 474€ 21 858 328€ 18 476 603€ 16 572 629€ 17 733 199€ 14 884 250€ 14 980 005€ 1 486 814€ 1 667 584€ 1 422 274€ 1 146 163€ 2 437 137€ 2 236 959€ 729 828€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
570 215€ 850 080€ 912 067€ 180 408€ 245 538€ 406 512€ 1 747 855€ 36 926€ 519 135€ 423 594€ 745 950€ 208 929€ 102 198€ 1 578 019€ 1 540 707€ 41 867€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
378€ 495€ 350€ 4 056€ 3 511€ 4 572€ 7 269€ 2 073€ 3 991€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
130 869€ 432 212€ 217 433€ 424 856€ 268 726€ 47€ 1 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 112 587€ 846 893€ 1 091 486€ 2 136 653€ 2 261 645€ 1 515 620€ 1 253 394€ 984 295€ 759 893€ 50 373€ 124 159€ 69 531€ 81 534€ 356 728€ 130 361€ 27 866€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
5 914 857€ 5 678 531€ 7 216 374€ 4 350 920€ 3 180 110€ 2 788 604€ 2 888 657€ 4 096 662€ 3 135 493€ 80 781€ 141 874€ 445 305€ 61 952€ 11 373€ 70 489€ 232 102€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
9 346 484€ 8 043 173€ 9 837 490€ 8 062 651€ 6 871 602€ 6 559 725€ 6 468 678€ 5 462 021€ 5 813 260€ 447 167€ 305 685€ 272 995€ 293 658€ 280 322€ 279 313€ 225 853€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 862€ 3 362€ 1 328€ 862€ 4 687€ 5 093€ 4 038€ 2 295€ 2 795€ 460€ 759€ 1 517€ 474€ 402€ 389€ 1 008€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
5 987 192€ 5 311 815€ 6 535 967€ 5 435 726€ 4 666 461€ 4 378 630€ 4 479 774€ 3 630 120€ 3 885 862€ 293 884€ 200 094€ 188 545€ 201 111€ 168 767€ 173 211€ 164 777€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 177 902€ 993 257€ 1 509 604€ 1 184 849€ 951 397€ 891 130€ 860 928€ 646 722€ 737 039€ 81 268€ 48 503€ 45 915€ 49 740€ 41 526€ 42 489€ 36 143€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
370€ 317€ 558€ 446€ 139€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
65€ 66€ 630€ 77€ 70€ 170€ 767€ 928€ 212€ 0€ 0€ 0€ 0€ 212€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
11 714€ 24 448€ 57 428€ 77 270€ 22 297€ 22 297€ 22 297€ 22 323€ 120 493€ 109 074€ 100 560€ 189 535€ 355 495€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
165 765€ 273 640€ 349 407€ 380 799€ 46 702€ 56 524€ 1 537€ 2 399€ 3 343€ 0€ 0€ 0€ 39 650€ 21 487€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
165 765€ 273 640€ 349 407€ 380 799€ 46 702€ 56 524€ 1 537€ 2 399€ 3 343€ 0€ 0€ 0€ 39 650€ 21 487€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€