Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
471 203 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
474 753 000 € 508 929 000 € 491 537 000 € 481 058 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
459 566 000€ 489 837 000€ 479 219 000€ 469 050 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 985 000€ 3 178 000€ 3 224 000€ 2 153 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-764 000€ 1 932 000€ -2 634 000€ -2 349 000€
07
V.
Aktivácia
5 711 000€ 6 376 000€ 6 054 000€ 6 496 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 484 000€ 4 385 000€ 3 377 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 771 000€ 3 221 000€ 2 297 000€ 5 708 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
460 425 000 € 495 030 000 € 480 443 000 € 460 342 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
259 725 000€ 287 180 000€ 283 267 000€ 272 384 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
50 072 000€ 55 947 000€ 54 203 000€ 54 104 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
118 950 000 € 123 428 000 € 114 238 000 € 106 452 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
85 138 000€ 88 482 000€ 81 553 000€ 75 893 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
28 796 000€ 29 818 000€ 27 955 000€ 26 087 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 016 000€ 5 128 000€ 4 730 000€ 4 472 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 460 000€ 27 361 000€ 27 647 000€ 27 171 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 218 000€ 1 114 000€ 1 088 000€ 231 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 328 000 € 13 899 000 € 11 094 000 € 20 716 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
157 701 000 € 158 196 000 € 148 393 000 € 148 862 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
391 000 € 86 000 € 16 000 € 241 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
28 000 € 17 000 € 16 000 € 14 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
363 000€ 69 000€ 0€ 227 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
366 000 € 409 000 € 1 099 000 € 242 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
366 000 € 409 000 € 361 000 € 242 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 738 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
25 000 € -323 000 € -1 083 000 € -1 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
14 353 000 € 13 576 000 € 10 011 000 € 20 715 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 454 000 € 3 010 000 € 2 274 000 € 4 715 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 727 000€ 2 784 000€ 2 406 000€ 4 070 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-273 000€ 226 000€ -132 000€ 645 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 899 000 € 10 566 000 € 7 737 000 € 16 000 000 €