Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
70 664€ 14 435€ 3 541 212€ 727 803€ 1 029 086€ 427 949€ 203 315€ 31 097€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
62 182€ 14 075€ 3 283 211€ 664 128€ 952 379€ 390 162€ 194 444€ 28 460€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 482 € 360 € 258 001 € 63 675 € 76 707 € 37 787 € 8 871 € 2 637 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
24 064 613 € 30 148 994 € 37 274 489 € 27 776 291 € 18 164 390 € 59 078 535 € 44 187 570 € 24 878 076 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 047 981€ 30 148 994€ 37 274 489€ 27 776 291€ 18 164 390€ 59 071 306€ 44 187 570€ 24 878 076€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
16 632€ 7 229€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
21 037 670 € 28 771 773 € 33 119 734 € 23 725 656 € 14 725 401 € 54 126 173 € 40 099 754 € 21 740 204 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 471 477€ 3 798 636€ 7 884 280€ 6 011 799€ 2 404 773€ 9 064 002€ 7 756 773€ 3 263 318€
10
B.2
Služby
17 583 888€ 24 972 912€ 25 210 551€ 17 721 381€ 12 320 651€ 45 058 862€ 32 341 265€ 18 476 886€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 035 425 € 1 377 581 € 4 412 756 € 4 114 310 € 3 515 696 € 4 990 149 € 4 096 687 € 3 140 509 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 393 441 € 2 966 427 € 3 288 358 € 2 967 489 € 2 653 198 € 2 953 527 € 2 704 391 € 2 424 612 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 656 660€ 2 094 136€ 2 332 893€ 2 100 933€ 1 856 841€ 2 077 170€ 1 906 651€ 1 711 865€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
48 596€ 43 816€ 46 206€ 60 546€ 68 911€ 74 886€ 74 886€ 47 003€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
598 326€ 749 583€ 817 074€ 738 742€ 661 604€ 729 852€ 669 474€ 606 310€
16
C.4
Sociálne náklady
89 859€ 78 892€ 92 185€ 67 268€ 65 842€ 71 619€ 53 380€ 59 434€
17
D
Dane a poplatky
51 302€ 45 866€ 48 202€ 46 661€ 34 861€ 79 214€ 69 559€ 71 631€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
324 897€ 353 369€ 284 652€ 288 762€ 265 146€ 240 486€ 214 113€ 197 150€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
44 296€ 126 534€ 175 545€ 379 214€ 133 182€ 239 161€ 435 105€ 230 211€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 149€ 74 107€ 173 451€ 310 864€ 123 909€ 232 033€ 422 377€ 210 531€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
59 741€ 222 119€ 18 553€ 7 736€ -39 169€ 42 869€ 161 963€ 116 819€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 099 565€ 326 813€ 383 110€ 773 712€ 573 285€ 953 382€ 495 157€ 406 585€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 039 416€ 328 311€ 511 078€ 895 660€ 399 193€ 942 272€ 457 300€ 326 346€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
292 340 € -2 159 271 € 647 117 € 750 064 € 785 025 € 1 692 291 € 997 246 € 430 216 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 892€ 560 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
9 000€ 930 745€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
85 945 € 98 492 € 118 630 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
85 945€ 98 492€ 118 630€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
9€
38
X.
Výnosové úroky
7 987€ 21 257€ 16 600€ 2 128€ 3 425€ 28 945€ 42 774€ 35 031€
39
N
Nákladové úroky
26 324€ 34 516€ 27 930€ 10 848€ 23 478€ 6 956€ 8 706€ 8 236€
40
XI.
Kurzové zisky
26 306€ 5 334€ 5€ 238€ 5€ 24€
41
O
Kurzové straty
53€ 13 088€ 11 418€ 117€ 1 582€ 6 402€ 976€ 36€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
150 838€ 151 155€ 186 109€ 157 534€ 172 589€ 177 481€ 118 469€ 91 698€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-169 228 € -158 313 € -203 523 € -166 366 € -478 786 € -63 397 € 33 277 € -64 939 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
123 112 € -2 317 584 € 443 594 € 583 698 € 306 239 € 1 628 894 € 1 030 523 € 365 277 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-244 713 € -65 315 € 105 543 € 143 426 € 144 050 € 296 324 € 206 342 € 93 175 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
124 033€ 152 809€ 145 158€ 310 995€ 215 549€ 113 937€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-244 713€ -65 315€ -18 490€ -9 383€ -1 108€ -14 671€ -9 207€ -20 762€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
367 825 € -2 252 269 € 338 051 € 440 272 € 162 189 € 1 332 570 € 824 181 € 272 102 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
123 112 € -2 317 584 € 443 594 € 583 698 € 306 239 € 1 628 894 € 1 030 523 € 365 277 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
367 825 € -2 252 269 € 338 051 € 440 272 € 162 189 € 1 332 570 € 824 181 € 272 102 €