Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

365.bank, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
126 975 000€ 138 613 000€ 151 781 000€
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
7 603 000€ 4 876 000€ 8 073 000€
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
119 372 000€ 133 737 000€ 143 708 000€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
13 090 000€ 17 751 000€ 42 630 000€
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
106 282 000€ 115 986 000€ 101 078 000€
Výnosy z poplatkov a provízií
71 755 000€ 62 868 000€ 61 564 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
28 150 000€ 27 310 000€ 26 278 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
43 605 000€ 35 558 000€ 35 286 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
21 507 000€ -6 850 000€ 434 000€
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
28 375 000€ 39 184 000€ 15 758 000€
Ostatné prevádzkové výnosy
1 717 000€ 4 569 000€ 1 098 000€
Ostatné prevádzkové náklady
19 336 000€ 47 539 000€ 37 001 000€
Osobné náklady
47 842 000€ 44 829 000€ 41 238 000€
Mzdové náklady
34 060 000€ 32 542 000€ 29 588 000€
Náklady na sociálne poistenie
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
13 782 000€ 12 287 000€ 11 650 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
21 938 000€ 25 102 000€ 20 039 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
0€ 7 453 000€
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
112 370 000€ 70 977 000€ 47 923 000€
Daň z príjmov
19 204 000€ 12 679 000€ 3 565 000€
Splatná daň
14 746 000€ 11 951 000€ 9 878 000€
Odložená daň
4 458 000€ 728 000€ -6 313 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
93 166 000€ 58 298 000€ 44 358 000€