Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
380 516 477 € 374 520 942 € 370 522 117 € 367 754 937 € 366 360 932 € 356 014 996 € 345 464 583 € 352 709 391 € 355 825 453 € 352 806 859 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
314 317 823 € 323 434 246 € 332 084 633 € 334 095 015 € 324 184 977 € 310 734 752 € 311 327 138 € 325 620 234 € 324 094 596 € 308 049 601 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 412 015 € 8 091 402 € 12 286 941 € 13 352 572 € 12 394 551 € 10 354 592 € 10 024 991 € 11 388 890 € 12 005 714 € 11 004 083 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
5 821 070€ 7 399 163€ 11 251 151€ 9 288 818€ 6 515 919€ 6 466 919€ 7 931 043€ 8 588 997€ 6 258 070€ 2 740 197€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
55 321€ 56 854€ 58 388€ 59 922€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
96 144€ 35 961€ 117 026€ 297 361€ 477 696€ 658 031€ 838 366€ 1 018 701€ 1 199 036€ 900 374€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
439 480€ 599 424€ 860 376€ 3 706 471€ 5 400 936€ 3 229 642€ 1 255 582€ 1 781 192€ 4 542 506€ 5 755 628€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 6 102€ 1 607 884€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
239 169 676 € 246 606 712 € 251 061 559 € 251 631 490 € 241 454 069 € 227 917 843 € 227 850 428 € 233 641 283 € 231 309 475 € 216 652 728 €
012
A.II.1
Pozemky
3 930 094€ 3 930 094€ 3 930 094€ 3 930 094€ 3 929 426€ 3 876 426€ 3 421 846€ 3 415 272€ 3 806 598€ 3 839 918€
013
A.II.2
Stavby
205 609 258€ 181 693 056€ 179 365 793€ 182 921 059€ 175 517 987€ 178 066 859€ 183 396 315€ 187 440 659€ 172 632 012€ 174 569 659€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 721 582€ 33 140 863€ 33 822 438€ 32 520 591€ 27 953 354€ 25 687 620€ 30 334 350€ 28 932 431€ 22 117 982€ 17 020 154€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
569 044€ 590 309€ 613 302€ 636 295€ 659 288€ 682 281€ 705 274€ 192 383€ 200 567€ 208 751€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 339 698€ 27 252 390€ 33 329 932€ 30 577 319€ 33 214 254€ 19 095 124€ 8 416 447€ 12 275 367€ 29 402 609€ 18 193 360€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 046 132€ 179 760€ 509 533€ 1 576 196€ 1 385 171€ 3 149 707€ 2 820 886€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
68 736 132 € 68 736 132 € 68 736 133 € 69 110 953 € 70 336 357 € 72 462 317 € 73 451 719 € 80 590 061 € 80 779 407 € 80 392 790 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
68 210 999€ 68 210 999€ 68 211 000€ 68 211 000€ 68 211 000€ 68 210 999€ 72 040 184€ 75 352 655€ 76 109 155€ 76 109 155€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
525 133€ 525 133€ 525 133€ 899 953€ 769 374€ 1 159 871€ 1 411 535€ 1 411 535€ 1 411 535€ 1 844 243€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
3 091 447€ 3 825 871€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 3 258 717€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
1 355 983€ 0€ 2 439 392€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
64 266 068 € 49 063 689 € 35 886 105 € 25 511 291 € 40 408 243 € 43 653 464 € 32 333 777 € 25 429 169 € 30 303 270 € 43 149 797 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
929 133 € 686 109 € 954 673 € 977 911 € 1 076 162 € 1 167 253 € 1 296 530 € 1 407 254 € 1 864 174 € 2 075 779 €
035
B.I.1
Materiál
927 171€ 684 179€ 952 182€ 975 003€ 1 070 084€ 1 162 503€ 1 293 234€ 1 400 541€ 1 864 174€ 2 075 779€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
1 962€ 1 930€ 2 491€ 2 908€ 6 078€ 4 750€ 3 296€ 6 713€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
30 459 471 € 6 764 028 € 7 875 361 € 8 164 849 € 7 378 563 € 4 916 483 € 10 052 907 € 3 969 180 € 6 660 904 € 21 245 077 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 949 747 € 4 818 562 € 6 044 676 € 7 340 849 € 6 427 762 € 3 874 802 € 4 468 185 € 1 910 278 € 3 277 024 € 3 352 136 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 035 821€ 1 914 075€ 1 856 383€ 1 993 203€ 1 499 979€ 1 179 359€ 996 067€ 1 050 008€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
128 383€ 255 622€ 34 967€ 10 481€ 25 746€ 11 109€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 785 543€ 2 648 865€ 4 153 326€ 5 337 165€ 4 902 037€ 2 684 334€ 3 472 118€ 860 270€ 3 277 024€ 3 352 136€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 773 412€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
75 596€ 243 754€ 135 898€ 674 813€ 902 522€ 675 985€ 780 842€ 2 015 987€ 3 307 455€ 4 139 828€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
25 434 128€ 1 701 712€ 1 694 787€ 149 187€ 48 279€ 365 696€ 30 468€ 42 915€ 76 425€ 13 753 113€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
32 877 464 € 41 613 552 € 27 056 071 € 16 368 531 € 31 953 518 € 37 569 728 € 20 984 340 € 20 052 735 € 21 778 192 € 19 828 941 €
072
B.V.1.
Peniaze
19 328€ 19 300€ 26 686€ 23 519€ 30 129€ 27 114€ 33 909€ 46 762€ 28 787€ 17 347€
073
B.V.2.
Účty v bankách
32 858 136€ 41 594 252€ 27 029 385€ 16 345 012€ 31 923 389€ 37 542 614€ 20 950 431€ 20 005 973€ 21 749 405€ 19 811 594€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 932 586 € 2 023 007 € 2 551 379 € 8 148 631 € 1 767 712 € 1 626 780 € 1 803 668 € 1 659 988 € 1 427 587 € 1 607 461 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
256 304€ 293 951€ 367 444€ 289 776€ 270 624€ 281 558€ 291 088€ 301 557€ 315 083€ 324 295€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 598 933€ 1 364 024€ 1 234 016€ 1 412 287€ 1 491 968€ 1 345 208€ 1 512 572€ 1 358 429€ 1 111 480€ 1 281 837€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
77 349€ 365 032€ 949 919€ 6 446 568€ 5 120€ 14€ 8€ 2€ 1 024€ 1 329€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
380 516 477 € 374 520 942 € 370 522 117 € 367 754 937 € 366 360 932 € 356 014 996 € 345 464 583 € 352 709 391 € 355 825 453 € 352 806 859 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
343 724 011 € 338 352 572 € 332 367 613 € 325 606 360 € 322 044 087 € 318 240 540 € 314 845 858 € 317 512 575 € 317 725 020 € 318 600 489 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
252 871 892 € 252 871 892 € 252 871 892 € 252 871 892 € 245 867 958 € 231 860 090 € 231 860 090 € 130 850 748 € 130 850 748 € 130 850 748 €
082
A.I.1
Základné imanie
252 871 892€ 252 871 892€ 252 871 892€ 252 871 892€ 245 867 958€ 231 860 090€ 231 860 090€ 130 850 748€ 130 850 748€ 130 850 748€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
50 574 379 € 50 574 379 € 50 574 379 € 50 574 379 € 49 173 592 € 46 400 201 € 46 400 201 € 26 170 150 € 26 170 150 € 26 170 150 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
50 574 379€ 50 574 379€ 50 574 379€ 50 574 379€ 49 173 592€ 46 400 201€ 46 400 201€ 26 170 150€ 26 170 150€ 26 170 150€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
2 324 260 € 2 653 026 € 2 653 026 € 2 653 026 € 2 679 786 € 2 757 531 € 2 818 420 € 124 202 037 € 124 362 244 € 124 385 780 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
2 324 260€ 2 653 026€ 2 653 026€ 2 653 026€ 2 679 786€ 2 757 531€ 2 818 420€ 124 202 037€ 124 362 244€ 124 385 780€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-86 566 € -86 566 € -86 566 € -86 566 € -86 566 € -86 566 € -86 566 € -86 566 € -86 566 € 535 155 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
621 721€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
20 524 465 € 14 053 389 € 9 317 319 € 4 744 588 € 10 286 374 € 23 625 852 € 19 174 442 € 19 174 442 € 19 398 678 € 17 557 669 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 524 465€ 14 053 389€ 9 317 319€ 4 744 588€ 10 286 374€ 23 625 852€ 19 174 442€ 19 174 442€ 19 398 678€ 17 557 669€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 443 960 € 8 214 831 € 6 965 942 € 4 777 420 € 4 051 322 € 3 611 811 € 4 607 650 € 7 130 143 € 6 958 145 € 9 029 366 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
34 302 094 € 33 391 835 € 35 393 521 € 39 674 766 € 41 340 818 € 34 178 360 € 26 563 079 € 30 736 982 € 35 661 959 € 31 280 247 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
25 217 381 € 23 960 494 € 22 561 554 € 22 506 603 € 21 281 991 € 19 695 779 € 18 043 141 € 17 047 464 € 16 233 386 € 13 085 251 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 808 932€ 2 664 632€ 2 265 788€ 2 638 552€ 2 284 208€ 1 368 661€ 978 392€ 736 504€ 1 982 941€ 1 319 822€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
153 984€ 298 420€ 310 765€ 296 386€ 234 124€ 217 936€ 249 533€ 246 143€ 235 579€ 193 328€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
23 254 465€ 20 997 442€ 19 985 001€ 19 571 665€ 18 763 659€ 18 109 182€ 16 815 216€ 16 064 817€ 14 014 866€ 11 572 101€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
264 500 € 264 500 € 264 500 € 264 500 € 152 433 € 152 433 € 152 433 € 152 433 € 152 433 € 152 433 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
264 500€ 264 500€ 264 500€ 264 500€ 152 433€ 152 433€ 152 433€ 152 433€ 152 433€ 152 433€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 931 505 € 8 288 905 € 11 650 947 € 15 569 353 € 18 481 099 € 13 421 783 € 7 647 106 € 12 523 472 € 17 776 692 € 16 786 071 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 626 345 € 6 873 101 € 9 796 578 € 14 629 434 € 17 432 177 € 11 955 638 € 6 291 072 € 11 209 997 € 16 861 602 € 16 236 684 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
28 800€ 28 800€ 28 800€ 21 600€ 21 600€ 21 600€ 1 369 949€ 316 229€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
9 240€ 4 980€ 14 940€ 11 672€ 14 289€ 11 493€ 21 599€ 1 770€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 588 305€ 6 839 321€ 9 752 838€ 14 596 162€ 17 396 288€ 11 922 545€ 4 899 524€ 10 891 998€ 16 861 602€ 16 236 684€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
472 483€ 476 671€ 645 683€ 478 054€ 389 200€ 503 622€ 422 093€ 490 018€ 340 364€ 273 990€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
327 374€ 340 784€ 436 665€ 306 630€ 266 934€ 301 848€ 243 907€ 243 067€ 201 170€ 177 515€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
385 046€ 461 900€ 443 271€ 146 571€ 276 128€ 456 737€ 721 459€ 482 168€ 68 575€ 63 434€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
120 257€ 136 449€ 328 750€ 8 664€ 116 660€ 203 938€ -31 425€ 98 222€ 304 981€ 34 448€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
888 708 € 877 936 € 916 520 € 1 334 310 € 1 425 295 € 908 365 € 720 399 € 1 013 613 € 1 499 448 € 1 256 492 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
299 567€ 308 993€ 381 795€ 518 032€ 391 404€ 389 376€ 312 637€ 416 416€ 1 004 114€ 573 025€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
589 141€ 568 943€ 534 725€ 816 278€ 1 033 891€ 518 989€ 407 762€ 597 197€ 495 334€ 683 467€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 490 372 € 2 776 535 € 2 760 983 € 2 473 811 € 2 976 027 € 3 596 096 € 4 055 646 € 4 459 834 € 2 438 474 € 2 926 123 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
123€ 123€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 204 210€ 2 396 109€ 2 439 845€ 2 220 802€ 2 434 569€ 3 000 824€ 3 473 791€ 3 853 093€ 1 925 225€ 2 412 874€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
286 162€ 380 426€ 321 138€ 253 009€ 541 458€ 595 272€ 581 855€ 606 741€ 513 126€ 513 126€