Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MATADOR Automotive Vráble, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
183 306 155€ 197 174 232€ 167 539 623€ 153 924 208€ 183 070 970€ 146 416 895€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
199 736 218 € 214 280 435 € 180 196 538 € 160 393 427 € 193 488 350 € 152 384 052 € 135 324 809 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
17 078 309€ 29 974 480€ 21 479 957€ 8 105 892€ 41 874 619€ 23 434 486€ 11 982 266€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
141 137 269€ 144 235 079€ 130 060 062€ 132 949 726€ 131 681 497€ 106 871 611€ 105 509 601€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 914 714€ 2 524 004€ 871 440€ 867 978€ 728 076€ 955 758€ 919 573€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-597 309€ 371 194€ 1 295 750€ -588 092€ 1 178 947€ 155 599€ 514 283€
07
V.
Aktivácia
17 034 774€ 16 741 110€ 11 398 317€ 7 317 758€ 8 831 029€ 6 456 888€ 6 499 773€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 646 597€ 19 778 096€ 14 569 188€ 11 285 061€ 8 832 405€ 9 314 756€ 7 574 189€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
521 864€ 656 472€ 521 824€ 455 104€ 361 777€ 5 194 954€ 2 325 124€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
197 916 583 € 208 663 793 € 177 913 767 € 156 707 264 € 190 630 821 € 149 929 144 € 132 123 761 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 580 782€ 23 132 176€ 14 884 506€ 5 375 048€ 34 518 088€ 17 795 048€ 7 683 592€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
106 167 502€ 114 721 676€ 101 697 300€ 98 630 859€ 103 579 877€ 82 309 653€ 81 742 479€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-132 972€ -47 273€ -99 563€ -18 970€ 193 828€ 82 547€ 124 609€
14
D.
Služby
18 841 301€ 17 816 054€ 17 958 807€ 18 529 454€ 20 437 207€ 16 009 466€ 14 428 316€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
33 462 063 € 27 908 629 € 23 307 683 € 18 222 501 € 14 878 667 € 13 404 564 € 12 465 719 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 733 924€ 19 881 424€ 16 676 387€ 13 006 634€ 10 655 804€ 9 590 188€ 8 880 348€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
43 698€ 23 860€ 36 509€ 37 644€ 35 344€ 33 744€ 41 390€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 596 613€ 7 137 456€ 6 051 441€ 4 593 653€ 3 781 669€ 3 411 264€ 3 165 557€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 087 828€ 865 889€ 543 346€ 584 570€ 405 850€ 369 368€ 378 424€
20
F.
Dane a poplatky
258 288€ 222 429€ 215 090€ 121 878€ 95 580€ 105 154€ 100 611€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 788 521€ 7 339 602€ 6 951 315€ 5 402 808€ 6 439 003€ 5 800 345€ 5 406 529€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 788 521€ 7 339 602€ 6 951 315€ 5 402 808€ 6 439 003€ 5 800 345€ 5 406 529€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 539 014€ 17 235 637€ 12 404 149€ 9 823 824€ 9 688 650€ 8 841 778€ 7 639 711€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 110 774€ -1 147€ 1 920€ -8 207€ 140 374€ 16 143€ -208€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
301 310€ 336 010€ 592 560€ 628 069€ 659 547€ 5 564 446€ 2 532 403€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 819 635 € 5 616 642 € 2 282 771 € 3 686 163 € 2 857 529 € 2 454 908 € 3 201 048 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
44 111 144 € 38 223 234 € 30 664 476 € 26 136 871 € 25 565 168 € 21 677 628 € 21 446 500 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
45 826 € 6 274 € 255 872 € 316 605 € 509 823 € 651 061 € 917 807 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
500 € 28 743 € 48 031 € 5 467 € 69 649 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
45 531€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
500€ 28 743€ 2 500€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
5 467€ 69 649€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 402 € 6 101 € 37 152 € 260 447 € 407 404 € 645 330 € 846 790 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 402€ 6 101€ 36 445€ 194 245€ 407 343€ 645 188€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
707€ 66 202€ 61€ 142€ 846 790€
42
XII.
Kurzové zisky
38 424€ 173€ 216 220€ 27 415€ 54 388€ 264€ 1 368€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
385 007 € 625 050 € 831 971 € 664 219 € 1 036 739 € 1 285 018 € 1 073 515 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
24 074€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
352 686 € 512 956 € 659 047 € 524 820 € 883 922 € 1 131 328 € 938 912 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
179 736€ 75 569€ 33 008€ 51 850€ 51 708€ 86 181€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
172 950€ 437 387€ 626 039€ 472 970€ 832 214€ 1 045 147€ 938 912€
52
O.
Kurzové straty
1 943€ 23 540€ 43 815€ 1 109€ 14 366€ 45 123€ 13 042€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 378€ 88 554€ 105 035€ 138 290€ 138 451€ 108 567€ 121 561€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-339 181 € -618 776 € -576 099 € -347 614 € -526 916 € -633 957 € -155 708 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 480 454 € 4 997 866 € 1 706 672 € 3 338 549 € 2 330 613 € 1 820 951 € 3 045 340 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
308 183 € 1 203 597 € 482 421 € -949 246 € 624 651 € 495 215 € 660 092 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
275 764€ 374 764€ 12 612€ 459 136€ 976 907€ 510 370€ 809 836€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
32 419€ 828 833€ 469 809€ -1 408 382€ -352 256€ -15 155€ -149 744€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 172 271 € 3 794 269 € 1 224 251 € 4 287 795 € 1 705 962 € 1 325 736 € 2 385 248 €