Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELEKTROKARBON a. s. [zrušená]

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.10.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2018
30.04.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
846 055 € 848 935 € 4 464 403 € 3 868 858 € 4 853 528 € 4 911 530 € 5 166 110 € 5 116 346 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 € 7 € 2 426 517 € 2 541 396 € 2 776 014 € 2 920 500 € 2 642 210 € 2 816 594 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 162 € 36 199 € 41 599 € 55 290 € 63 357 € 37 567 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
2 409€ 2 628€
005
A.I.2
Software
2 753€ 3 028€ 11 807€ 24 687€ 37 567€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
30 543€ 41 599€ 43 483€ 38 670€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 421 348 € 2 505 190 € 2 734 408 € 2 865 203 € 2 578 846 € 2 779 020 €
012
A.II.1
Pozemky
328 500€ 328 500€ 328 500€ 328 500€ 328 500€ 328 500€
013
A.II.2
Stavby
1 127 794€ 1 143 038€ 1 178 340€ 1 222 060€ 1 244 231€ 1 299 585€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
930 115€ 992 423€ 1 188 848€ 1 272 980€ 826 821€ 991 273€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
34 939€ 35 881€ 38 720€ 41 663€ 39 624€ 30 032€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
139 670€ 129 630€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 348€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
75 807€ 75 807€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
-75 800€ -75 800€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
846 048 € 848 928 € 2 037 520 € 1 325 152 € 2 074 353 € 1 986 892 € 2 520 128 € 2 296 095 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 446 217 € 1 084 917 € 1 534 784 € 1 318 327 € 1 418 213 € 1 599 651 €
035
B.I.1
Materiál
207 010€ 70 063€ 171 086€ 194 344€ 311 531€ 383 228€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
889 963€ 750 526€ 954 553€ 721 851€ 665 952€ 677 440€
037
B.I.3
Výrobky
346 264€ 262 252€ 383 175€ 398 585€ 422 149€ 538 797€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 980€ 2 076€ 25 970€ 3 547€ 18 581€ 186€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
841 714 € 844 594 € 548 431 € 213 258 € 422 565 € 618 076 € 1 099 480 € 681 796 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
-52 196 € -52 196 € 508 560 € 158 353 € 422 294 € 373 714 € 1 047 398 € 613 440 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 750€ 69 348€ 26 381€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
25 007€ 25 007€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
-52 196€ -52 196€ 508 560€ 158 353€ 422 294€ 362 964€ 953 043€ 562 052€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
53 610€ 56 490€ 34 157€ 54 515€ 244 051€ 51 722€ 68 151€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
840 300€ 840 300€ 5 714€ 390€ 271€ 311€ 360€ 205€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 334 € 4 334 € 42 872 € 26 977 € 117 004 € 50 489 € 2 435 € 14 648 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 869€ 2 869€ 565€ 1 514€ 3 261€ 1 546€ 2 381€ 3 733€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 465€ 1 465€ 42 307€ 25 463€ 113 743€ 48 943€ 54€ 10 915€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
366 € 2 310 € 3 161 € 4 138 € 3 772 € 3 657 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
366€ 2 310€ 3 161€ 4 138€ 3 772€ 3 657€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
846 055 € 848 935 € 4 464 403 € 3 868 858 € 4 853 528 € 4 911 530 € 5 166 110 € 5 116 346 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-2 985 761 € -2 985 905 € 602 978 € -180 735 € 1 806 961 € 1 781 270 € 2 615 234 € 3 285 610 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 601 022 € 4 601 022 € 4 601 022 € 4 601 022 € 4 601 022 € 4 601 022 € 4 601 022 € 4 601 022 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 601 022€ 4 601 022€ 4 601 022€ 4 601 022€ 4 601 022€ 4 601 022€ 4 601 022€ 4 601 022€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
265 211€ 265 211€ 265 211€ 265 211€ 265 211€ 265 211€ 265 211€ 265 211€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
207 864 € 207 864 € 129 493 € 129 493 € 126 923 € 126 923 € 126 923 € 126 923 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
207 864€ 207 864€ 129 493€ 129 493€ 126 923€ 126 923€ 126 923€ 126 923€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
19 496 € 19 496 € 19 496 € 19 496 € 19 496 € 19 496 € 19 496 € 19 496 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
19 496€ 19 496€ 19 496€ 19 496€ 19 496€ 19 496€ 19 496€ 19 496€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-8 079 498 € -8 031 527 € -5 195 957 € -3 208 261 € -3 231 382 € -2 397 418 € -1 727 042 € -1 184 924 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 392 526€ 2 392 526€ 1 687 183€ 1 687 183€ 1 664 062€ 1 664 062€ 1 664 062€ 1 664 062€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 472 024€ -10 424 053€ -6 883 140€ -4 895 444€ -4 895 444€ -4 061 480€ -3 391 104€ -2 848 986€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
144 € -47 971 € 783 713 € -1 987 696 € 25 691 € -833 964 € -670 376 € -542 118 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 701 609 € 3 704 633 € 3 696 118 € 3 875 151 € 2 840 486 € 2 890 465 € 2 409 259 € 1 732 924 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
287 188 € 287 188 € 1 563 072 € 1 533 259 € 1 968 968 € 1 339 369 € 377 965 € 319 703 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 129 000€ 1 129 000€ 1 493 500€ 900 000€ 30 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
78 453€ 78 453€ 124 546€ 122 112€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 300€ 1 300€ 9 554€ 8 666€ 6 139€ 3 424€ 1 728€ 1 501€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
29 065€ 29 065€ 75 420€ 31 490€ 49 909€ 52 275€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
285 888€ 285 888€ 317 000€ 288 075€ 269 363€ 282 343€ 296 328€ 265 927€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 390 € 3 390 € 69 957 € 61 100 € 20 305 € 57 289 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 390€ 3 390€ 69 957€ 61 100€ 20 305€ 57 289€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 414 421 € 3 417 445 € 1 509 876 € 1 413 803 € 750 499 € 1 448 169 € 1 304 717 € 772 297 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
862 390 € 865 414 € 669 004 € 671 771 € 472 564 € 686 100 € 724 018 € 589 896 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
160 386€ 144 281€ 56 860€ 148 819€ 109 651€ 80 822€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
862 390€ 865 414€ 508 618€ 527 490€ 415 704€ 537 281€ 614 367€ 509 074€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
364 500€ 364 500€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 493 500€ 1 493 500€ 194 956€ 400 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 706€ 1 706€ 85 858€ 104 786€ 102 059€ 101 226€ 95 919€ 98 204€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
777 589€ 777 589€ 297 040€ 170 568€ 71 886€ 70 769€ 65 523€ 68 868€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
162 890€ 162 890€ 40 686€ 30 056€ 60 247€ 15 310€ 14 575€ 9 593€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
116 346€ 116 346€ 52 788€ 72 122€ 43 743€ 379 808€ 4 682€ 5 736€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
619 780 € 924 699 € 51 062 € 41 827 € 38 149 € 48 965 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 214€ 35 331€ 26 333€ 6 749€ 18 534€ 28 854€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
617 566€ 889 368€ 24 729€ 35 078€ 19 615€ 20 111€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
668 123€ 534 670€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
130 207 € 130 207 € 165 307 € 174 442 € 206 081 € 239 795 € 141 617 € 97 812 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
147 037€ 147 037€ 174 442€ 206 108€ 41 379€ 56 465€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
130 207€ 130 207€ 18 270€ 27 405€ 31 639€ 33 687€ 100 238€ 41 347€