Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELEKTROKARBON a. s. [zrušená]

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.10.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2018
30.04.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 278 227€ 4 587 530€ 4 602 508€ 4 349 558€ 4 596 129€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 551 214 € 4 519 866 € 5 177 952 € 4 383 598 € 4 591 871 € 5 764 681 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 643€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 242 966€ 4 462 131€ 4 139 660€ 4 140 696€ 4 542 978€ 5 423 154€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 585€ 13 836€ 16 627€ 21 562€ 9 432€ 9 673€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
226 106€ -320 694€ 262 557€ 41 501€ -98 548€ 177 200€
07
V.
Aktivácia
1 908€ 21 573€ 25 079€ 48 731€ 72 585€ 43 134€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
26 033€ 111 563€ 629 252€ 113 068€ 46 204€ 44 468€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 973€ 231 457€ 104 777€ 18 040€ 19 220€ 67 052€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
-144 € 47 971 € 715 801 € 6 411 845 € 5 088 442 € 5 193 629 € 5 206 748 € 6 052 799 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 539€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
427 527€ 1 910 026€ 1 802 882€ 1 955 331€ 2 184 640€ 2 821 348€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-172 445€ 115 520€ 13 770€ 39 205€ 2 260€ 599€
14
D.
Služby
-204€ 49 194€ 81 619€ 351 560€ 439 445€ 447 896€ 486 639€ 508 464€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
653 096 € 3 048 474 € 2 275 241 € 2 211 672 € 2 108 469 € 2 233 903 €
16
E.1.
Mzdové náklady
454 461€ 1 762 109€ 1 602 404€ 1 515 586€ 1 497 570€ 1 571 457€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
996€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
172 612€ 639 941€ 580 803€ 562 010€ 554 022€ 579 698€
19
E.4.
Sociálne náklady
25 027€ 642 839€ 88 449€ 130 491€ 53 292€ 79 163€
20
F.
Dane a poplatky
-1 223€ 15 794€ 54 131€ 44 604€ 48 538€ 44 827€ 45 326€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 988€ 245 139€ 276 846€ 238 513€ 258 912€ 374 133€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
78 988€ 245 139€ 276 846€ 238 513€ 258 912€ 375 099€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-966€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 413€ 168 965€ 91 045€ 119 719€ 44 702€ 32 136€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-230 115€ 8 702€ 4 703€ 62 880€ 13 576€ 193€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€ -163 615€ 509 328€ 139 906€ 69 875€ 62 723€ 36 697€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
144 € -47 971 € 835 413 € -1 891 979 € 89 510 € -810 031 € -614 877 € -288 118 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
204 € -49 194 € 1 137 968 € 1 799 740 € 2 187 826 € 1 810 058 € 1 852 908 € 2 322 750 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
377 € 370 € 262 145 € 4 258 € 1 124 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
258 366€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 3 € 2 € 2 € 45 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 3€ 2€ 2€ 45€
42
XII.
Kurzové zisky
375€ 367€ 3 777€ 4 256€ 878€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
201€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
22 775 € 74 502 € 74 288 € 297 183 € 26 476 € 33 926 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
258 275€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 940 € 67 577 € 69 432 € 31 866 € 17 562 € 13 472 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
18 672€ 58 752€ 56 860€ 19 456€ 1 909€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 268€ 8 825€ 12 572€ 12 410€ 15 653€ 13 472€
52
O.
Kurzové straty
554€ 2 359€ 1 938€ 3 790€ 2 011€ 8 255€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 281€ 4 566€ 2 918€ 3 252€ 6 903€ 12 199€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-22 775 € -74 125 € -73 918 € -35 038 € -22 218 € -32 802 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
144 € -47 971 € 812 638 € -1 966 104 € 15 592 € -845 069 € -637 095 € -320 920 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
28 925 € 21 592 € -10 099 € -11 105 € 33 281 € 221 198 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
28 925€ 18 712€ -12 979€ -13 985€ 30 401€ 221 196€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
144 € -47 971 € 783 713 € -1 987 696 € 25 691 € -833 964 € -670 376 € -542 118 €