Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 894 936 € 2 077 379 € 2 084 912 € 2 122 228 € 2 831 681 € 2 557 682 € 3 237 479 € 1 914 092 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
220 092 € 234 437 € 238 276 € 288 515 € 286 696 € 243 394 € 228 746 € 219 974 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
28 897 € 5 083 € 11 864 € 19 228 € 27 417 € 3 397 € 4 804 € 1 549 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 784€ 5 083€ 11 864€ 19 228€ 27 417€ 3 397€ 4 804€ 1 549€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
26 113€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
191 195 € 229 354 € 226 412 € 269 287 € 259 179 € 239 997 € 223 942 € 218 425 €
012
A.II.1
Pozemky
18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€
013
A.II.2
Stavby
91 041€ 97 539€ 98 515€ 104 875€ 107 235€ 113 495€ 103 590€ 115 777€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 848€ 113 509€ 106 185€ 142 700€ 126 232€ 104 196€ 96 046€ 84 342€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 406€ 3 406€ 7 406€ 4 000€ 6 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
100 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
100€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 657 666 € 1 831 081 € 1 836 089 € 1 821 646 € 2 532 914 € 2 301 810 € 2 995 456 € 1 684 458 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
265 883 € 341 729 € 212 141 € 197 470 € 121 566 € 185 700 € 53 578 € 290 382 €
032
B.I.1
Materiál
795€ 2 925€ 24 664€ 25 140€ 10 960€ 30 939€ 11 273€ 111 805€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
169 024€ 281 993€ 81 005€ 172 330€ 88 560€ 143 114€ 16 056€ 158 800€
034
B.I.3
Výrobky
64 784€ 56 811€ 62 972€ 3 296€ 11 537€ 18 129€ 19 777€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
31 280€ 43 500€ 18 750€ 110€ 8 120€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 550 570 € 964 378 € 777 096 € 653 663 € 1 982 458 € 1 088 590 € 2 484 752 € 1 175 625 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 550 439€ 963 825€ 763 797€ 593 544€ 1 917 295€ 1 056 541€ 2 484 747€ 1 161 171€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
131€ 13 299€ 59 784€ 63 654€ 32 049€ 14 454€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
553€ 335€ 1 509€ 5€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
841 213 € 524 974 € 846 852 € 970 513 € 428 890 € 1 027 520 € 457 126 € 218 451 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 151€ 3 292€ 4 358€ 5 969€ 4 031€ 7 221€ 3 919€ 9 485€
057
B.IV.2
Účty v bankách
838 062€ 521 682€ 842 494€ 964 544€ 424 859€ 1 020 299€ 453 207€ 208 966€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
17 178 € 11 861 € 10 547 € 12 067 € 12 071 € 12 478 € 13 277 € 9 660 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
527€ 12 067€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 651€ 11 861€ 10 547€ 12 071€ 12 478€ 13 277€ 9 660€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 894 936 € 2 077 379 € 2 084 912 € 2 122 228 € 2 831 681 € 2 557 682 € 3 237 479 € 1 914 092 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 019 449 € 1 828 099 € 1 824 144 € 1 888 359 € 2 174 196 € 2 170 037 € 1 922 432 € 1 663 660 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 200 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 200 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
298 015 € 287 800 € 281 010 € 271 560 € 251 370 € 238 990 € 238 990 € 235 027 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
249 140€ 238 925€ 232 135€ 222 685€ 202 495€ 190 115€ 190 115€ 186 152€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
350 000 € 336 000 € 407 348 € 427 783 € 519 036 € 683 442 € 346 708 € 928 287 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
350 000€ 336 000€ 407 348€ 427 783€ 519 036€ 683 442€ 346 708€ 928 287€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
371 434 € 204 299 € 135 786 € 189 016 € 403 790 € 247 605 € 336 734 € 300 346 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
875 487 € 249 280 € 260 768 € 233 869 € 657 471 € 387 645 € 1 315 047 € 250 432 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
31 304 € 40 882 € 40 034 € 46 242 € 44 488 € 41 059 € 50 080 € 31 496 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
21 073€ 32 877€ 32 660€ 38 818€ 33 499€ 34 163€ 40 392€ 26 105€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
8 231€ 6 005€ 5 474€ 6 224€ 9 889€ 5 796€ 9 688€ 5 391€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 2 000€ 1 900€ 1 200€ 1 100€ 1 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 416 € 18 238 € 15 030 € 12 702 € 15 020 € 12 491 € 14 487 € 14 252 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 307€ 10 400€ 7 612€ 4 941€ 7 259€ 4 204€ 6 120€ 2 417€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
109€ 7 838€ 7 418€ 7 761€ 7 761€ 8 287€ 8 367€ 11 835€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
840 767 € 190 160 € 205 704 € 174 925 € 597 963 € 334 095 € 1 250 480 € 204 684 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
467 560€ 18 865€ 60 744€ 19 239€ 407 319€ 202 167€ 866 949€ 45 498€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
43 220€ 43 548€ 42 637€ 53 168€ 64 937€ 54 592€ 61 206€ 64 637€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 413€ 27 745€ 28 361€ 64 059€ 57 010€ 50 025€ 50 246€ 44 521€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
301 559€ 99 597€ 72 690€ 37 612€ 67 292€ 25 277€ 271 446€ 49 862€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15€ 405€ 1 272€ 847€ 1 405€ 2 034€ 633€ 166€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
14 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
14€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé