Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 077 379 € 2 084 912 € 2 122 228 € 2 831 681 € 2 557 682 € 3 237 479 € 1 914 092 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
234 437 € 238 276 € 288 515 € 286 696 € 243 394 € 228 746 € 219 974 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 083 € 11 864 € 19 228 € 27 417 € 3 397 € 4 804 € 1 549 €
005
A.I.2
Software
5 083€ 11 864€ 19 228€ 27 417€ 3 397€ 4 804€ 1 549€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
229 354 € 226 412 € 269 287 € 259 179 € 239 997 € 223 942 € 218 425 €
012
A.II.1
Pozemky
18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€
013
A.II.2
Stavby
97 539€ 98 515€ 104 875€ 107 235€ 113 495€ 103 590€ 115 777€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
113 509€ 106 185€ 142 700€ 126 232€ 104 196€ 96 046€ 84 342€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 406€ 3 406€ 7 406€ 4 000€ 6 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
100 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
100€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 831 081 € 1 836 089 € 1 821 646 € 2 532 914 € 2 301 810 € 2 995 456 € 1 684 458 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
341 729 € 212 141 € 197 470 € 121 566 € 185 700 € 53 578 € 290 382 €
032
B.I.1
Materiál
2 925€ 24 664€ 25 140€ 10 960€ 30 939€ 11 273€ 111 805€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
281 993€ 81 005€ 172 330€ 88 560€ 143 114€ 16 056€ 158 800€
034
B.I.3
Výrobky
56 811€ 62 972€ 3 296€ 11 537€ 18 129€ 19 777€
036
B.I.5
Tovar
43 500€ 18 750€ 110€ 8 120€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
964 378 € 777 096 € 653 663 € 1 982 458 € 1 088 590 € 2 484 752 € 1 175 625 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
963 825€ 763 797€ 593 544€ 1 917 295€ 1 056 541€ 2 484 747€ 1 161 171€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 299€ 59 784€ 63 654€ 32 049€ 14 454€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
553€ 335€ 1 509€ 5€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
524 974 € 846 852 € 970 513 € 428 890 € 1 027 520 € 457 126 € 218 451 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 292€ 4 358€ 5 969€ 4 031€ 7 221€ 3 919€ 9 485€
057
B.IV.2
Účty v bankách
521 682€ 842 494€ 964 544€ 424 859€ 1 020 299€ 453 207€ 208 966€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 861 € 10 547 € 12 067 € 12 071 € 12 478 € 13 277 € 9 660 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12 067€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 861€ 10 547€ 12 071€ 12 478€ 13 277€ 9 660€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 077 379 € 2 084 912 € 2 122 228 € 2 831 681 € 2 557 682 € 3 237 479 € 1 914 092 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 828 099 € 1 824 144 € 1 888 359 € 2 174 196 € 2 170 037 € 1 922 432 € 1 663 660 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 200 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 200 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
287 800 € 281 010 € 271 560 € 251 370 € 238 990 € 238 990 € 235 027 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
238 925€ 232 135€ 222 685€ 202 495€ 190 115€ 190 115€ 186 152€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
336 000 € 407 348 € 427 783 € 519 036 € 683 442 € 346 708 € 928 287 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
336 000€ 407 348€ 427 783€ 519 036€ 683 442€ 346 708€ 928 287€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
204 299 € 135 786 € 189 016 € 403 790 € 247 605 € 336 734 € 300 346 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
249 280 € 260 768 € 233 869 € 657 471 € 387 645 € 1 315 047 € 250 432 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
40 882 € 40 034 € 46 242 € 44 488 € 41 059 € 50 080 € 31 496 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
32 877€ 32 660€ 38 818€ 33 499€ 34 163€ 40 392€ 26 105€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
6 005€ 5 474€ 6 224€ 9 889€ 5 796€ 9 688€ 5 391€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 1 900€ 1 200€ 1 100€ 1 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
18 238 € 15 030 € 12 702 € 15 020 € 12 491 € 14 487 € 14 252 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 400€ 7 612€ 4 941€ 7 259€ 4 204€ 6 120€ 2 417€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
7 838€ 7 418€ 7 761€ 7 761€ 8 287€ 8 367€ 11 835€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
190 160 € 205 704 € 174 925 € 597 963 € 334 095 € 1 250 480 € 204 684 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18 865€ 60 744€ 19 239€ 407 319€ 202 167€ 866 949€ 45 498€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
43 548€ 42 637€ 53 168€ 64 937€ 54 592€ 61 206€ 64 637€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
27 745€ 28 361€ 64 059€ 57 010€ 50 025€ 50 246€ 44 521€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
99 597€ 72 690€ 37 612€ 67 292€ 25 277€ 271 446€ 49 862€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
405€ 1 272€ 847€ 1 405€ 2 034€ 633€ 166€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
14 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
14€