Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
124 087€ 389 177€ 197 048€ 242 864€ 256 025€ 227 520€ 122 050€ 141 610€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
93 596€ 337 014€ 165 620€ 192 247€ 214 999€ 133 983€ 71 408€ 112 296€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
30 491 € 52 163 € 31 428 € 50 617 € 41 026 € 93 537 € 50 642 € 29 314 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 063 471 € 2 246 531 € 1 963 985 € 2 327 254 € 3 636 666 € 2 210 759 € 3 578 084 € 2 145 225 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 168 467€ 2 012 788€ 1 992 337€ 2 246 780€ 3 699 460€ 2 090 293€ 3 722 476€ 2 014 604€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-104 996€ 194 826€ -28 352€ 80 474€ -62 794€ 120 466€ -144 392€ 130 621€
07
II.3
Aktivácia
38 917€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 476 571 € 911 341 € 669 093 € 911 025 € 2 008 404 € 941 411 € 2 178 245 € 879 065 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
389 488€ 498 059€ 358 606€ 485 461€ 1 381 106€ 464 929€ 960 997€ 426 780€
10
B.2
Služby
1 087 083€ 413 282€ 310 487€ 425 564€ 627 298€ 476 482€ 1 217 248€ 452 285€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 617 391 € 1 387 353 € 1 326 320 € 1 466 846 € 1 669 288 € 1 362 885 € 1 450 481 € 1 295 474 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 063 811 € 1 059 723 € 1 058 197 € 1 150 883 € 1 067 700 € 965 746 € 959 162 € 837 326 €
13
C.1
Mzdové náklady
768 332€ 769 638€ 768 658€ 831 996€ 786 587€ 710 758€ 712 100€ 615 592€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
268 623€ 263 623€ 262 014€ 290 971€ 261 374€ 239 765€ 232 872€ 207 834€
16
C.4
Sociálne náklady
26 856€ 26 462€ 27 525€ 27 916€ 19 739€ 15 223€ 14 190€ 13 900€
17
D
Dane a poplatky
5 726€ 4 986€ 5 297€ 6 136€ 6 764€ 5 648€ 6 292€ 7 357€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
62 094€ 64 527€ 73 293€ 73 432€ 58 953€ 51 143€ 43 811€ 48 273€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
833€ 16 040€ 5 972€ 15 223€ 5 188€ 2 956€ 20 511€ 25 599€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 905€ 13 230€ 2 844€ 301€ 5 605€ 12 341€ 14 250€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 272€ -8 801€ -4 455€ 7 183€ 4 417€ 1 620€ 1 722€ 2 323€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 528€ 4 846€ 8 760€ 5 537€ 3 250€ 2 056€ 4 042€ 2 955€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 945€ 17 268€ 16 666€ 10 154€ 14 493€ 13 104€ 10 709€ 10 995€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
470 904 € 265 631 € 178 824 € 236 974 € 525 098 € 325 031 € 440 997 € 403 504 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
5€ 96€ 104€ 40€ 1 280€
39
N
Nákladové úroky
589€ 9€ 308€
40
XI.
Kurzové zisky
707€ 1 941€ 586€ 8 576€ 106€ 887€ 6 087€ 570€
41
O
Kurzové straty
5 738€ 770€ 1 390€ 63€ 216€ 10 273€ 8 266€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 858€ 3 932€ 4 029€ 4 103€ 4 647€ 3 783€ 4 700€ 4 918€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-8 889 € -2 761 € -4 833 € 3 889 € -4 508 € -3 017 € -8 846 € -11 642 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
462 015 € 262 870 € 173 991 € 240 863 € 520 590 € 322 014 € 432 151 € 391 862 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
90 581 € 58 571 € 38 205 € 51 847 € 116 800 € 74 409 € 95 417 € 91 516 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
98 310€ 58 151€ 38 548€ 51 847€ 116 957€ 74 488€ 98 885€ 93 940€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-7 729€ 420€ -343€ -157€ -79€ -3 468€ -2 424€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
371 434 € 204 299 € 135 786 € 189 016 € 403 790 € 247 605 € 336 734 € 300 346 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
462 015 € 262 870 € 173 991 € 240 863 € 520 590 € 322 014 € 432 151 € 391 862 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
371 434 € 204 299 € 135 786 € 189 016 € 403 790 € 247 605 € 336 734 € 300 346 €