Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V A V invest, s.r.o. „v konkurze“

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 716 706€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 108 790 € 1 835 306 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
76 907€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
57 162€ 316 441€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 375 656€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 051 628€ 66 302€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 940 222 € 2 692 515 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 667€ 93 824€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
34 009€ 112 235€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
134 616€ 420 599€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
3 255€ 2 143€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
184 257€ 361 312€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
179 133€ 356 188€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 124€ 5 124€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 350 751€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
99 693€ 148 858€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 447 725€ 202 793€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 168 568 € -857 209 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-148 130 € -233 310 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
607 916 € 2 820 995 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
438 160€ 2 806 518€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
169 756 € 14 477 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
169 756€ 14 477€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
667 860 € 3 097 724 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
481 389€ 2 808 178€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
180 619 € 218 089 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
180 619€ 218 089€
52
O.
Kurzové straty
293€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 852€ 71 164€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-59 944 € -276 729 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 108 624 € -1 133 938 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 411 336 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
411 333€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 105 744 € -1 545 274 €