Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danfoss Power Solutions a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
92 594 218 € 87 793 901 € 88 224 142 € 76 561 886 € 74 855 119 € 73 342 006 € 72 554 527 € 94 603 954 € 92 773 653 € 89 233 800 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
38 457 186 € 33 578 562 € 29 444 811 € 26 451 527 € 24 670 472 € 27 501 299 € 32 534 160 € 37 070 443 € 43 578 303 € 50 522 636 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 000 € 2 504 € 5 002 € 6 633 € 32 273 € 73 390 € 38 110 € 26 434 € 4 821 € 48 130 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
1 000€ 2 504€ 5 002€ 6 633€ 32 273€ 73 390€ 38 110€ 26 434€ 4 821€ 48 130€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
38 456 186 € 33 576 058 € 29 439 809 € 26 444 894 € 24 638 199 € 27 427 909 € 32 496 050 € 37 044 009 € 43 573 482 € 50 474 506 €
012
A.II.1
Pozemky
804 528€ 804 528€ 804 528€ 537 628€ 471 632€ 470 132€ 470 132€ 470 132€ 470 132€ 470 132€
013
A.II.2
Stavby
12 618 025€ 14 842 957€ 15 298 319€ 14 440 322€ 14 828 976€ 15 325 853€ 17 388 270€ 17 901 822€ 18 685 293€ 19 547 559€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 218 527€ 10 068 097€ 8 232 857€ 6 596 596€ 6 359 393€ 9 062 059€ 13 571 410€ 17 649 777€ 23 414 367€ 28 896 619€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 531 722€ 5 724 940€ 3 441 354€ 4 687 348€ 2 347 239€ 2 329 841€ 1 006 238€ 722 278€ 770 724€ 649 142€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
283 384€ 2 135 536€ 1 662 751€ 183 000€ 630 959€ 240 024€ 60 000€ 300 000€ 232 966€ 911 054€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
54 094 467 € 54 137 590 € 58 640 440 € 50 085 406 € 50 158 107 € 45 808 645 € 39 960 431 € 57 483 749 € 49 150 432 € 38 398 268 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
8 240 587 € 12 143 305 € 8 968 790 € 7 843 759 € 7 915 213 € 8 499 936 € 8 741 461 € 9 668 248 € 10 975 841 € 8 478 307 €
032
B.I.1
Materiál
6 507 919€ 9 751 104€ 6 983 853€ 5 889 898€ 6 166 976€ 6 709 820€ 6 780 692€ 6 843 832€ 7 861 297€ 6 644 045€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 292 927€ 1 250 707€ 1 039 255€ 1 133 968€ 1 165 126€ 1 116 100€ 1 169 119€ 1 143 066€ 2 290 047€
034
B.I.3
Výrobky
439 040€ 1 140 305€ 943 194€ 819 020€ 580 401€ 666 637€ 756 504€ 1 189 889€ 735 836€ 214 049€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
701€ 1 189€ 2 488€ 873€ 2 710€ 7 379€ 35 146€ 491 461€ 88 661€ 83 881€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 21 677 € 0 € 210 039 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 21 677€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
45 853 438 € 41 992 633 € 49 667 523 € 42 215 081 € 42 225 253 € 37 016 085 € 31 154 845 € 47 416 098 € 38 156 051 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 553 889€ 6 485 765€ 6 227 011€ 4 329 054€ 3 976 842€ 10 125 092€ 9 395 099€ 7 927 945€ 10 738 821€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
33 427 162€ 33 247 893€ 41 313 875€ 36 387 206€ 36 825 750€ 20 051 110€ 37 714 331€ 25 647 913€ 14 634 894€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
24 275 739€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 715 168€ 2 258 015€ 2 119 806€ 1 495 804€ 1 421 907€ 2 614 906€ 1 525 960€ 1 690 265€ 1 767 830€ 1 287 443€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
157 219€ 960€ 6 831€ 3 017€ 754€ 348€ 182 676€ 83 557€ 1 487€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
442 € 1 652 € 4 127 € 26 566 € 17 641 € 292 624 € 64 125 € 377 726 € 18 540 € 198 622 €
056
B.IV.1
Peniaze
764€ 718€ 197€ 1 238€ 738€ 187€ 784€ 433€
057
B.IV.2
Účty v bankách
442€ 1 652€ 3 363€ 25 848€ 17 444€ 291 386€ 63 387€ 377 539€ 17 756€ 198 189€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
42 565 € 77 749 € 138 891 € 24 953 € 26 540 € 32 062 € 59 936 € 49 762 € 44 918 € 312 896 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 565€ 77 749€ 138 891€ 24 953€ 26 540€ 32 062€ 59 936€ 49 762€ 44 918€ 43 192€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 269 704€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
92 594 218 € 87 793 901 € 88 224 142 € 76 561 886 € 74 855 119 € 73 342 006 € 72 554 527 € 94 603 954 € 92 773 653 € 89 233 800 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
64 496 042 € 55 806 010 € 65 313 161 € 57 810 513 € 52 113 111 € 47 666 486 € 52 049 701 € 49 143 564 € 74 568 664 € 70 539 722 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 60 000 000 € 60 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 60 000 000€ 60 000 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€ 0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
156 754 € 33 368 € -324 916 € -121 347 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
0€ 0€ 0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
156 754€ 33 368€ -324 916€ -121 347€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 800 000 € 7 800 000 € 7 800 000 € 7 375 446 € 6 930 783 € 6 804 301 € 6 194 159 € 5 825 418 € 4 884 218 € 4 308 719 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 800 000€ 7 800 000€ 7 800 000€ 7 375 446€ 6 930 783€ 6 804 301€ 6 194 159€ 5 825 418€ 4 884 218€ 4 308 719€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€ 0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 006 010 € 13 161 € 11 010 513 € 5 737 665 € 1 735 703 € 597 368 € 597 368 € 597 368 € 597 368 € 597 368 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 006 010€ 13 161€ 11 010 513€ 5 737 665€ 1 735 703€ 597 368€ 597 368€ 597 368€ 14 330 903€ 14 330 903€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ -13 733 535€ -13 733 535€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
8 690 032 € 8 992 849 € 7 502 648 € 5 697 402 € 4 446 625 € 1 264 817 € 6 101 420 € 3 687 410 € 9 411 994 € 5 754 982 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
28 098 176 € 31 987 891 € 22 910 981 € 18 751 373 € 22 742 008 € 25 675 520 € 20 504 826 € 45 460 390 € 18 204 989 € 18 694 078 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
4 500 250 € 4 528 588 € 3 996 855 € 3 302 025 € 2 677 458 € 4 139 158 € 4 122 654 € 3 222 370 € 2 514 385 € 2 154 691 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
608 773€ 556 614€ 405 863€ 238 866€ 456 286€ 913 636€ 871 273€ 474 809€ 515 937€ 369 927€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 458 349€ 1 426 743€ 1 379 829€ 1 272 168€ 1 432 889€ 1 868 592€ 2 223 138€ 1 766 757€ 1 351 613€ 1 191 597€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 433 128€ 2 545 231€ 2 211 163€ 1 790 991€ 788 283€ 1 356 930€ 1 028 243€ 980 804€ 646 835€ 593 167€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
414 241 € 502 873 € 383 078 € 258 039 € 422 985 € 558 689 € 860 045 € 805 078 € 302 294 € 11 217 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
39 377€ 64 441€ 29 413€ 5 644€ 14 032€ 14 982€ 12 900€ 12 960€ 8 476€ 11 217€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
374 864€ 438 432€ 353 665€ 252 395€ 408 953€ 543 707€ 847 145€ 792 118€ 293 818€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
23 183 685 € 26 956 430 € 18 531 048 € 15 191 309 € 19 641 565 € 20 977 673 € 15 522 127 € 41 432 942 € 15 388 310 € 14 698 394 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
21 514 351€ 25 005 110€ 16 930 109€ 13 734 695€ 12 563 246€ 14 280 301€ 12 882 843€ 10 479 564€ 12 389 391€ 12 030 038€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
504 220€ 338 352€ 621 766€ 742 577€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 491 278€ 5 491 278€ 0€ 29 470 794€ 0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
851 580€ 843 485€ 714 416€ 583 642€ 604 696€ 656 406€ 611 176€ 637 021€ 609 141€ 574 146€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
632 102€ 643 663€ 508 797€ 423 813€ 393 601€ 428 778€ 420 514€ 376 206€ 396 734€ 370 945€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
160 333€ 455 737€ 377 584€ 448 778€ 588 744€ 120 014€ 1 083 309€ 98 818€ 937 241€ 829 244€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
25 319€ 8 435€ 142€ 381€ 896€ 20 065€ 32 187€ 434 037€ 151 444€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 € 1 829 776 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 1 829 776€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 0 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€