Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danfoss Power Solutions a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
92 594 218 € 87 793 901 € 88 224 142 € 76 561 886 € 74 855 119 € 73 342 006 € 72 554 527 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
38 457 186 € 33 578 562 € 29 444 811 € 26 451 527 € 24 670 472 € 27 501 299 € 32 534 160 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
1 000 € 2 504 € 5 002 € 6 633 € 32 273 € 73 390 € 38 110 €
005
A.I.2
Software
1 000€ 2 504€ 5 002€ 6 633€ 32 273€ 73 390€ 38 110€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
38 456 186 € 33 576 058 € 29 439 809 € 26 444 894 € 24 638 199 € 27 427 909 € 32 496 050 €
012
A.II.1
Pozemky
804 528€ 804 528€ 804 528€ 537 628€ 471 632€ 470 132€ 470 132€
013
A.II.2
Stavby
12 618 025€ 14 842 957€ 15 298 319€ 14 440 322€ 14 828 976€ 15 325 853€ 17 388 270€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 218 527€ 10 068 097€ 8 232 857€ 6 596 596€ 6 359 393€ 9 062 059€ 13 571 410€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 531 722€ 5 724 940€ 3 441 354€ 4 687 348€ 2 347 239€ 2 329 841€ 1 006 238€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
283 384€ 2 135 536€ 1 662 751€ 183 000€ 630 959€ 240 024€ 60 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
54 094 467 € 54 137 590 € 58 640 440 € 50 085 406 € 50 158 107 € 45 808 645 € 39 960 431 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
8 240 587 € 12 143 305 € 8 968 790 € 7 843 759 € 7 915 213 € 8 499 936 € 8 741 461 €
035
B.I.1
Materiál
6 507 919€ 9 751 104€ 6 983 853€ 5 889 898€ 6 166 976€ 6 709 820€ 6 780 692€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 292 927€ 1 250 707€ 1 039 255€ 1 133 968€ 1 165 126€ 1 116 100€ 1 169 119€
037
B.I.3
Výrobky
439 040€ 1 140 305€ 943 194€ 819 020€ 580 401€ 666 637€ 756 504€
039
B.I.5
Tovar
701€ 1 189€ 2 488€ 873€ 2 710€ 7 379€ 35 146€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
45 853 438 € 41 992 633 € 49 667 523 € 42 215 081 € 42 225 253 € 37 016 085 € 31 154 845 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
9 553 889 € 6 485 765 € 6 227 011 € 4 329 054 € 3 976 842 € 10 125 092 € 9 395 099 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
7 433 645€ 4 622 088€ 4 683 639€ 3 046 992€ 2 658 600€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 120 244€ 1 863 677€ 1 543 372€ 1 282 062€ 1 318 242€ 10 125 092€ 9 395 099€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
33 427 162€ 33 247 893€ 41 313 875€ 36 387 206€ 36 825 750€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
24 275 739€ 20 051 110€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 715 168€ 2 258 015€ 2 119 806€ 1 495 804€ 1 421 907€ 2 614 906€ 1 525 960€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
182 665€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
157 219€ 960€ 6 831€ 3 017€ 754€ 348€ 11€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
442 € 1 652 € 4 127 € 26 566 € 17 641 € 292 624 € 64 125 €
072
B.V.1.
Peniaze
764€ 718€ 197€ 1 238€ 738€
073
B.V.2.
Účty v bankách
442€ 1 652€ 3 363€ 25 848€ 17 444€ 291 386€ 63 387€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
42 565 € 77 749 € 138 891 € 24 953 € 26 540 € 32 062 € 59 936 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 565€ 77 749€ 138 891€ 24 953€ 26 540€ 32 062€ 59 936€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
92 594 218 € 87 793 901 € 88 224 142 € 76 561 886 € 74 855 119 € 73 342 006 € 72 554 527 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
64 496 042 € 55 806 010 € 65 313 161 € 57 810 513 € 52 113 111 € 47 666 486 € 52 049 701 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 800 000 € 7 800 000 € 7 800 000 € 7 375 446 € 6 930 783 € 6 804 301 € 6 194 159 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 800 000€ 7 800 000€ 7 800 000€ 7 375 446€ 6 930 783€ 6 804 301€ 6 194 159€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
156 754 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
156 754€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 006 010 € 13 161 € 11 010 513 € 5 737 665 € 1 735 703 € 597 368 € 597 368 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 006 010€ 13 161€ 11 010 513€ 5 737 665€ 1 735 703€ 597 368€ 597 368€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
8 690 032 € 8 992 849 € 7 502 648 € 5 697 402 € 4 446 625 € 1 264 817 € 6 101 420 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
28 098 176 € 31 987 891 € 22 910 981 € 18 751 373 € 22 742 008 € 25 675 520 € 20 504 826 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
414 241 € 502 873 € 383 078 € 258 039 € 422 985 € 558 689 € 860 045 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
39 377€ 64 441€ 29 413€ 5 644€ 14 032€ 14 982€ 12 900€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
374 864€ 438 432€ 353 665€ 252 395€ 408 953€ 543 707€ 847 145€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 458 349 € 1 426 743 € 1 379 829 € 1 272 168 € 1 432 889 € 1 868 592 € 2 223 138 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 458 349€ 1 426 743€ 1 379 829€ 1 272 168€ 1 432 889€ 1 868 592€ 2 223 138€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
23 183 685 € 26 956 430 € 18 531 048 € 15 191 309 € 19 641 565 € 20 977 673 € 15 522 127 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
21 514 351 € 25 005 110 € 16 930 109 € 13 734 695 € 12 563 246 € 14 280 301 € 13 387 063 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 285 173€ 2 813 357€ 1 201 750€ 1 300 553€ 646 661€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
19 229 178€ 22 191 753€ 15 728 359€ 12 434 142€ 11 916 585€ 14 280 301€ 13 387 063€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 491 278€ 5 491 278€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
851 580€ 843 485€ 714 416€ 583 642€ 604 696€ 656 406€ 611 176€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
632 102€ 643 663€ 508 797€ 423 813€ 393 601€ 428 778€ 420 514€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
160 333€ 455 737€ 377 584€ 448 778€ 588 744€ 120 014€ 1 083 309€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
25 319€ 8 435€ 142€ 381€ 896€ 20 065€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 041 901 € 3 101 845 € 2 617 026 € 2 029 857 € 1 244 569 € 2 270 566 € 1 899 516 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
608 773€ 556 614€ 405 863€ 238 866€ 456 286€ 913 636€ 871 273€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 433 128€ 2 545 231€ 2 211 163€ 1 790 991€ 788 283€ 1 356 930€ 1 028 243€