Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BPC TRADE. s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 029 169 € 1 244 538 € 1 260 201 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
80 947 € 92 195 € 118 350 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
78 397 € 89 645 € 115 800 €
012
A.II.1
Pozemky
7 668 € 7 668 € 7 668 €
013
A.II.2
Stavby
49 018 € 53 646 € 56 913 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 711 € 28 331 € 51 219 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 550 € 2 550 € 2 550 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
2 550 € 2 550 € 2 550 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
615 100 € 818 559 € 785 632 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
163 390 € 325 695 € 326 079 €
032
B.I.1
Materiál
1 187 € 1 292 € 1 676 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
162 203 € 324 403 € 324 403 €
034
B.I.3
Výrobky
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
451 557 € 491 879 € 392 479 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
416 678 € 450 684 € 392 479 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
34 879 € 41 195 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
153 € 985 € 67 074 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 € 226 € 66 570 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
149 € 759 € 504 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
333 122 € 333 784 € 356 219 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
344 € 1 006 € 1 641 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
332 778 € 332 778 € 354 578 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 029 169 € 1 244 538 € 1 260 201 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-366 904 € -139 044 € 18 464 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-144 157 € 11 825 € 11 825 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
329 895 € 329 895 € 329 895 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-474 052 € -318 070 € -318 070 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-229 386 € -157 508 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 396 073 € 1 383 582 € 1 241 737 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 437 € 2 437 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 437 € 2 437 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 201 € 6 728 € 6 595 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 201 € 5 202 € 5 069 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 526 € 1 526 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
924 212 € 941 922 € 948 368 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
868 003 € 853 719 € 878 881 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 183 € 11 767 € 11 991 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
37 886 € 31 676 € 4 788 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
128 € 4 286 € 2 368 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 501 € 4 505 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 808 € 30 997 € 32 091 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 204 € 1 976 € 13 744 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
466 660 € 432 384 € 284 287 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
111 € 50 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
111 € 50 €