Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/48/2016
 • Spisová značka 1K/48/2016
 • Prvý a posledný záznam 29.11.2016 - 8.11.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
16.10.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Batizovce Prešovský
3.10.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Batizovce Prešovský
5.9.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
18.8.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
8.8.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
4.8.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
2.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
7.7.2017
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
23.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
23.5.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
22.5.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
11.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
3.5.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
5.4.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
29.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
24.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
15.3.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
15.3.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
15.3.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
28.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Batizovce Prešovský
23.2.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
16.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
16.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
28.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
14.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
Reštrukturalizačné konanie č. 2R/2/2015 [ukončené]
 • Spisová značka 2R/2/2015
 • Prvý a posledný záznam 16.9.2015 - 26.7.2016
 • Ukončenie detegujeme: 15.7.2016 ukončením reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26.7.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
21.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
15.7.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
25.5.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
24.5.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
26.4.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
29.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
29.1.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
25.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
15.12.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
23.11.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
23.11.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
16.11.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
13.10.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
6.10.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský