Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMER - sociálna demokracia

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
418 779€ 431 056€ 439 696€ 452 695€ 469 449€ 486 209€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
412 140€ 424 417€ 433 057€ 446 056€ 462 810€ 479 570€
010
 
Pozemky
(031))
51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
345 317€ 359 478€ 373 639€ 387 800€ 401 961€ 416 122€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
15 372€ 13 489€ 7 967€ 6 805€ 9 399€ 11 998€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 590 654€ 10 850 481€ 12 169 833€ 13 433 755€ 8 455 410€ 8 692 051€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 590€ 1 546€ 1 515€ 2 104€ 1 702€ 1 844€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
1 590€ 1 546€ 1 515€ 2 104€ 1 702€ 1 844€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
380 838€ 2 897€ 23 897€ 7 786€ 1 520 264€ 2 760€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
377 954€ 557€ 21 557€ 5 446€ 1 517 420€ 420€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
1 632€ 1 088€ 1 088€ 1 088€ 1 088€ 1 088€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
1 252€ 1 252€ 1 252€ 1 252€ 1 756€ 1 252€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
6 208 226€ 10 846 038€ 12 144 422€ 13 423 865€ 6 933 443€ 8 687 447€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
79 717€ 93 652€ 91 655€ 99 697€ 91 713€ 76 463€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
6 128 509€ 10 752 387€ 10 952 767€ 13 324 168€ 6 841 730€ 5 610 984€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221 AÚ))
0€ 1 100 000€ 0€ 3 000 000€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
14 748€ 9 436€ 13 990€ 7 380€ 399 323€ 276 962€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
14 748€ 9 301€ 8 776€ 7 380€ 8 419€ 4 788€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 136€ 5 214€ 0€ 390 904€ 272 174€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
7 024 180€ 11 290 974€ 12 623 519€ 13 893 830€ 9 324 181€ 9 455 222€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
6 786 172€ 11 102 016€ 12 411 039€ 13 739 232€ 9 153 535€ 9 285 562€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 176 070€ 1 176 070€
063
 
Základné imanie
(411))
1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 176 070€ 1 176 070€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
5 580 247€ 9 895 270€ 11 203 463€ 7 977 464€ 7 974 492€ 8 076 309€
070
 
Fondy tvorené zo zisku
(423))
5 580 247€ 9 895 270€ 11 203 463€ 7 977 464€ 7 974 492€ 8 076 309€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
156€ 977€ 1 807€ 4 555 999€ 2 973€ 33 183€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
238 008€ 188 958€ 212 481€ 154 597€ 170 647€ 169 660€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
56 415€ 56 504€ 43 085€ 45 562€ 44 662€ 46 503€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
56 415€ 56 504€ 43 085€ 45 562€ 44 662€ 46 503€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
3 410€ 1 963€ 2 810€ 5 548€ 9 813€ 13 977€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 410€ 1 963€ 2 810€ 5 548€ 9 813€ 13 977€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
178 183€ 130 491€ 166 586€ 103 487€ 116 172€ 109 181€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
74 955€ 39 107€ 101 271€ 35 810€ 48 236€ 45 997€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
46 491€ 48 628€ 35 572€ 36 734€ 36 864€ 34 031€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
28 518€ 30 157€ 21 211€ 22 406€ 22 569€ 21 180€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
28 131€ 12 481€ 8 412€ 8 417€ 8 382€ 7 601€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
88€ 119€ 119€ 119€ 122€ 372€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
7 024 180€ 11 290 974€ 12 623 519€ 13 893 830€ 9 324 181€ 9 455 222€