Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMER - sociálna demokracia

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
431 056 € 439 696 € 452 695 € 469 449 € 486 209 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
424 417 € 433 057 € 446 056 € 462 810 € 479 570 €
010
 
Pozemky
(031))
51 451 € 51 451 € 51 451 € 51 451 € 51 451 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
359 478 € 373 639 € 387 800 € 401 961 € 416 122 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
13 489 € 7 967 € 6 805 € 9 399 € 11 998 €
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
10 850 481 € 12 169 833 € 13 433 755 € 8 455 410 € 8 692 051 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 546 € 1 515 € 2 104 € 1 702 € 1 844 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
1 546 € 1 515 € 2 104 € 1 702 € 1 844 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 897 € 23 897 € 7 786 € 1 520 264 € 2 760 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
557 € 21 557 € 5 446 € 1 517 420 € 420 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
1 088 € 1 088 € 1 088 € 1 088 € 1 088 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
1 252 € 1 252 € 1 252 € 1 756 € 1 252 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
10 846 038 € 12 144 422 € 13 423 865 € 6 933 443 € 8 687 447 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
93 652 € 91 655 € 99 697 € 91 713 € 76 463 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
10 752 387 € 10 952 767 € 13 324 168 € 6 841 730 € 5 610 984 €
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221 AÚ))
0 € 1 100 000 € 0 € 3 000 000 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
9 436 € 13 990 € 7 380 € 399 323 € 276 962 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
9 301 € 8 776 € 7 380 € 8 419 € 4 788 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
136 € 5 214 € 0 € 390 904 € 272 174 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
11 290 974 € 12 623 519 € 13 893 830 € 9 324 181 € 9 455 222 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
11 102 016 € 12 411 039 € 13 739 232 € 9 153 535 € 9 285 562 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 205 769 € 1 205 769 € 1 205 769 € 1 176 070 € 1 176 070 €
063
 
Základné imanie
(411))
1 205 769 € 1 205 769 € 1 205 769 € 1 176 070 € 1 176 070 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
9 895 270 € 11 203 463 € 7 977 464 € 7 974 492 € 8 076 309 €
070
 
Fondy tvorené zo zisku
(423))
9 895 270 € 11 203 463 € 7 977 464 € 7 974 492 € 8 076 309 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
977 € 1 807 € 4 555 999 € 2 973 € 33 183 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
188 958 € 212 481 € 154 597 € 170 647 € 169 660 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
56 504 € 43 085 € 45 562 € 44 662 € 46 503 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
56 504 € 43 085 € 45 562 € 44 662 € 46 503 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
1 963 € 2 810 € 5 548 € 9 813 € 13 977 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 963 € 2 810 € 5 548 € 9 813 € 13 977 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
130 491 € 166 586 € 103 487 € 116 172 € 109 181 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
39 107 € 101 271 € 35 810 € 48 236 € 45 997 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
48 628 € 35 572 € 36 734 € 36 864 € 34 031 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
30 157 € 21 211 € 22 406 € 22 569 € 21 180 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
12 481 € 8 412 € 8 417 € 8 382 € 7 601 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
119 € 119 € 119 € 122 € 372 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
11 290 974 € 12 623 519 € 13 893 830 € 9 324 181 € 9 455 222 €