Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMER - sociálna demokracia

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
418 580€ 444 275€ 418 779€ 431 056€ 439 696€ 452 695€ 469 449€ 486 209€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
411 941€ 437 636€ 412 140€ 424 417€ 433 057€ 446 056€ 462 810€ 479 570€
010
 
Pozemky (031)
51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
316 999€ 331 158€ 345 317€ 359 478€ 373 639€ 387 800€ 401 961€ 416 122€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
15 366€ 15 653€ 15 372€ 13 489€ 7 967€ 6 805€ 9 399€ 11 998€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
28 125€ 39 375€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
9 602 659€ 10 469 231€ 6 590 654€ 10 850 481€ 12 169 833€ 13 433 755€ 8 455 410€ 8 692 051€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 657€ 1 408€ 1 590€ 1 546€ 1 515€ 2 104€ 1 702€ 1 844€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
1 657€ 1 408€ 1 590€ 1 546€ 1 515€ 2 104€ 1 702€ 1 844€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
23 161€ 7 242€ 380 838€ 2 897€ 23 897€ 7 786€ 1 520 264€ 2 760€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
21 833€ 7 242€ 377 954€ 557€ 21 557€ 5 446€ 1 517 420€ 420€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
391€ 0€ 1 632€ 1 088€ 1 088€ 1 088€ 1 088€ 1 088€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
937€ 0€ 1 252€ 1 252€ 1 252€ 1 252€ 1 756€ 1 252€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
9 577 841€ 10 460 581€ 6 208 226€ 10 846 038€ 12 144 422€ 13 423 865€ 6 933 443€ 8 687 447€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
61 481€ 68 067€ 79 717€ 93 652€ 91 655€ 99 697€ 91 713€ 76 463€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
9 516 360€ 10 392 514€ 6 128 509€ 10 752 387€ 10 952 767€ 13 324 168€ 6 841 730€ 5 610 984€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 1 100 000€ 0€ 3 000 000€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
12 419€ 1 872€ 14 748€ 9 436€ 13 990€ 7 380€ 399 323€ 276 962€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
12 419€ 1 872€ 14 748€ 9 301€ 8 776€ 7 380€ 8 419€ 4 788€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 136€ 5 214€ 0€ 390 904€ 272 174€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
10 033 658€ 10 915 378€ 7 024 180€ 11 290 974€ 12 623 519€ 13 893 830€ 9 324 181€ 9 455 222€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
9 815 542€ 10 699 386€ 6 786 172€ 11 102 016€ 12 411 039€ 13 739 232€ 9 153 535€ 9 285 562€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 176 070€ 1 176 070€
063
 
Základné imanie (411)
1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 176 070€ 1 176 070€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
8 608 618€ 5 580 403€ 5 580 247€ 9 895 270€ 11 203 463€ 7 977 464€ 7 974 492€ 8 076 309€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
8 608 618€ 5 580 403€ 5 580 247€ 9 895 270€ 11 203 463€ 7 977 464€ 7 974 492€ 8 076 309€
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
1 155€ 3 913 215€ 156€ 977€ 1 807€ 4 555 999€ 2 973€ 33 183€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
218 117€ 215 992€ 238 008€ 188 958€ 212 481€ 154 597€ 170 647€ 169 660€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
64 286€ 54 278€ 56 415€ 56 504€ 43 085€ 45 562€ 44 662€ 46 503€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
64 286€ 54 278€ 56 415€ 56 504€ 43 085€ 45 562€ 44 662€ 46 503€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
6 996€ 5 124€ 3 410€ 1 963€ 2 810€ 5 548€ 9 813€ 13 977€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 996€ 5 124€ 3 410€ 1 963€ 2 810€ 5 548€ 9 813€ 13 977€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
146 835€ 156 590€ 178 183€ 130 491€ 166 586€ 103 487€ 116 172€ 109 181€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
51 457€ 63 629€ 74 955€ 39 107€ 101 271€ 35 810€ 48 236€ 45 997€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
51 069€ 49 116€ 46 491€ 48 628€ 35 572€ 36 734€ 36 864€ 34 031€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
31 417€ 30 451€ 28 518€ 30 157€ 21 211€ 22 406€ 22 569€ 21 180€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
12 841€ 13 344€ 28 131€ 12 481€ 8 412€ 8 417€ 8 382€ 7 601€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
49€ 49€ 88€ 119€ 119€ 119€ 122€ 372€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
10 033 658€ 10 915 378€ 7 024 180€ 11 290 974€ 12 623 519€ 13 893 830€ 9 324 181€ 9 455 222€