Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
65 102 932 € 66 353 521 € 66 798 609 € 70 468 835 € 73 710 299 € 71 742 967 € 74 082 465 € 71 908 105 € 72 930 814 € 74 194 423 € 70 256 155 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
59 480 694 € 60 269 728 € 62 379 664 € 65 666 061 € 66 370 365 € 64 606 201 € 68 621 766 € 68 254 865 € 66 200 557 € 68 019 430 € 65 689 327 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 073 € 39 984 € 64 112 € 90 845 € 99 649 € 14 046 € 25 456 € 42 505 € 70 675 € 102 368 € 128 132 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
7 882€ 27 194€ 58 513€ 89 833€ 52 188€ 14 046€ 25 456€ 42 505€ 70 675€ 102 368€ 128 132€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 191€ 12 790€ 5 599€ 1 012€ 47 461€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
59 465 621 € 60 193 231 € 62 279 039 € 65 538 703 € 66 234 203 € 64 555 642 € 68 559 797 € 68 175 847 € 66 093 369 € 67 880 549 € 65 524 682 €
012
A.II.1
Pozemky
19 515 669€ 19 515 571€ 19 513 765€ 19 437 484€ 19 446 539€ 19 446 539€ 19 446 539€ 18 743 125€ 18 741 653€ 18 741 782€ 18 741 782€
013
A.II.2
Stavby
33 217 770€ 34 726 046€ 37 824 084€ 40 945 536€ 41 328 297€ 39 620 388€ 42 624 319€ 40 535 146€ 39 793 275€ 42 044 698€ 37 784 854€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 966 703€ 3 811 915€ 2 773 007€ 2 976 433€ 3 095 051€ 3 297 990€ 4 595 125€ 4 457 645€ 4 243 638€ 5 247 392€ 5 252 168€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
242 454€ 247 931€ 247 931€ 247 931€ 250 415€ 251 195€ 252 549€ 252 548€ 252 548€ 252 548€ 252 048€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 250 101€ 1 526 573€ 1 723 703€ 1 931 319€ 1 882 145€ 1 939 530€ 1 641 265€ 4 187 383€ 3 062 255€ 1 594 129€ 3 481 954€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
272 924€ 365 195€ 196 549€ 231 756€ 11 876€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 36 513 € 36 513 € 36 513 € 36 513 € 36 513 € 36 513 € 36 513 € 36 513 € 36 513 € 36 513 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
36 513€ 36 513€ 36 513€ 36 513€ 36 513€ 36 513€ 36 513€ 36 513€ 36 513€ 36 513€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 798 626 € 5 376 602 € 3 984 714 € 4 682 538 € 6 628 214 € 6 471 795 € 4 828 531 € 3 010 929 € 6 129 391 € 5 513 987 € 3 947 929 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
542 118 € 438 855 € 395 921 € 366 701 € 395 036 € 363 092 € 450 923 € 565 184 € 554 470 € 599 640 € 639 694 €
035
B.I.1
Materiál
395 111€ 336 182€ 301 655€ 285 235€ 321 808€ 286 472€ 343 858€ 400 225€ 390 041€ 413 312€ 412 057€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
147 007€ 102 673€ 94 266€ 81 466€ 73 228€ 76 620€ 107 065€ 164 959€ 164 429€ 186 328€ 227 637€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 370 835 € 2 379 014 € 1 415 642 € 661 755 € 140 267 € 140 267 € 140 267 € 140 317 € 139 317 € 138 668 € 132 776 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
299 € 299 € 299 € 299 € 299 € 299 € 299 € 299 € 299 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
152 945€ 312 900€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
201 442€ 194 442€ 181 390€ 184 332€ 139 968€ 139 968€ 139 968€ 140 018€ 139 018€ 138 668€ 132 776€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 016 149€ 1 871 373€ 1 233 953€ 477 124€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 398 983 € 767 288 € 726 935 € 1 667 388 € 1 256 657 € 840 215 € 823 026 € 1 026 433 € 958 467 € 773 081 € 712 963 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 379 460 € 746 941 € 726 754 € 915 908 € 942 819 € 831 532 € 819 012 € 616 639 € 957 982 € 770 453 € 694 442 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
32 196€ 92 910€ 70 067€ 7 774€ 63 126€ 191 942€ 9 908€ 57 836€ 44 700€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 347 264€ 654 031€ 656 687€ 908 134€ 879 693€ 639 590€ 809 104€ 558 803€ 913 282€ 770 453€ 694 442€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 000€ 18 347€ 736 439€ 310 813€ 7 634€ 396 876€ 14 953€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 523€ 2 000€ 181€ 15 041€ 3 025€ 1 049€ 4 014€ 12 918€ 485€ 2 628€ 3 568€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
486 690 € 1 791 445 € 1 446 216 € 1 986 694 € 4 836 254 € 5 128 221 € 3 414 315 € 1 278 995 € 4 477 137 € 4 002 598 € 2 462 496 €
072
B.V.1.
Peniaze
78 441€ 47 490€ 47 356€ 23 106€ 64 707€ 58 364€ 62 477€ 47 194€ 47 815€ 50 043€ 48 768€
073
B.V.2.
Účty v bankách
408 249€ 1 743 955€ 1 398 860€ 1 963 588€ 4 771 547€ 5 069 857€ 3 351 838€ 1 231 801€ 4 429 322€ 3 952 555€ 2 413 728€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
823 612 € 707 191 € 434 231 € 120 236 € 711 720 € 664 971 € 632 168 € 642 311 € 600 866 € 661 006 € 618 899 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 398€ 2 039€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
235 409€ 227 118€ 192 665€ 50 864€ 178 639€ 157 264€ 169 578€ 191 045€ 72 237€ 191 125€ 202 306€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
588 203€ 480 073€ 241 566€ 69 372€ 533 081€ 507 707€ 462 590€ 451 266€ 528 629€ 469 483€ 414 554€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
65 102 932 € 66 353 521 € 66 798 609 € 70 468 835 € 73 710 299 € 71 742 967 € 74 082 465 € 71 908 105 € 72 930 814 € 74 194 423 € 70 256 155 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
49 572 172 € 50 512 154 € 53 079 934 € 55 850 121 € 60 612 925 € 61 804 384 € 61 049 466 € 58 846 458 € 58 909 065 € 57 678 877 € 56 478 373 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 106 818 € 50 106 818 € 50 106 818 € 50 106 818 € 50 106 818 € 50 106 818 € 50 106 818 € 50 106 818 € 50 106 818 € 50 106 818 € 50 106 818 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 106 818€ 50 106 818€ 50 106 818€ 50 106 818€ 50 106 818€ 50 106 818€ 50 106 818€ 50 106 818€ 50 106 818€ 50 106 818€ 50 106 818€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
783 783€ 783 783€ 783 783€ 703 414€ 703 414€ 703 414€ 703 414€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 711 184 € 1 976 252 € 5 556 918 € 5 453 817 € 5 278 320 € 5 128 360 € 5 034 621 € 4 831 603 € 4 638 552 € 4 465 407 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
711 184€ 1 976 252€ 5 556 918€ 5 453 817€ 5 278 320€ 5 128 360€ 5 034 621€ 4 831 603€ 4 638 552€ 4 465 407€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-44 607 € 99 362 € -70 004 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-44 607€ 99 362€ -70 004€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-482 815 € 1 478 149 € 3 063 638 € 4 245 774 € 3 317 865 € 3 960 860 € 3 611 279 € 2 767 626 € 1 940 457 € 1 003 005 € 244 685 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 478 149€ 3 063 638€ 4 245 774€ 3 317 865€ 3 960 860€ 3 611 279€ 2 767 626€ 1 940 457€ 1 003 005€ 244 685€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-482 815€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-791 007 € -2 667 142 € -2 850 557 € -4 762 803 € 1 031 011 € 1 754 972 € 1 499 595 € 937 393 € 2 030 187 € 1 930 502 € 1 731 467 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 482 013 € 15 782 147 € 13 674 839 € 14 467 141 € 12 850 725 € 9 878 996 € 12 961 025 € 12 989 466 € 13 980 742 € 16 487 326 € 13 755 749 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
41 538 € 204 334 € 790 088 € 130 108 € 913 593 € 1 052 383 € 1 196 436 € 1 437 063 € 1 588 108 € 1 970 400 € 1 552 130 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
7 981 € 7 981 € 7 981 € 54 254 € 55 362 € 61 056 € 128 965 € 169 672 € 106 859 € 215 483 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 981€ 7 981€ 7 981€ 54 254€ 55 362€ 61 056€ 128 965€ 169 672€ 106 859€ 215 483€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
4 400€ 8 800€ 13 200€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
33 557€ 20 536€ 50 884€ 71 454€ 92 658€ 54 612€ 28 995€ 19 876€ 23 081€ 27 035€ 56 884€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
175 817€ 731 223€ 2 799€ 23 309€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
89 749€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
756 773€ 923 515€ 1 038 476€ 1 247 515€ 1 458 168€ 1 725 083€ 1 382 188€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
344 898 € 318 558 € 258 705 € 223 596 € 426 746 € 275 495 € 254 724 € 226 957 € 201 431 € 193 265 € 217 196 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
344 898€ 318 558€ 258 705€ 223 596€ 426 746€ 275 495€ 254 724€ 226 957€ 201 431€ 193 265€ 217 196€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 228 036€ 6 309 000€ 6 309 000€ 7 777 000€ 4 659 000€ 3 150 000€ 4 350 000€ 3 350 000€ 3 100 000€ 6 665 165€ 1 352 652€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 384 984 € 5 289 365 € 3 278 997 € 2 758 958 € 4 420 633 € 3 549 004 € 3 509 021 € 4 835 652 € 4 904 112 € 3 864 320 € 3 860 160 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 189 608 € 2 745 756 € 1 765 441 € 1 471 586 € 2 808 676 € 2 286 838 € 2 076 665 € 3 267 647 € 3 056 336 € 2 243 441 € 2 605 658 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
28 748€ 67 753€ 44 490€ 21 914€ 1 122€ 27 700€ 59 848€ 925€ 8 238€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 160 860€ 2 678 003€ 1 720 951€ 1 449 672€ 2 807 554€ 2 259 138€ 2 016 817€ 3 266 722€ 3 048 098€ 2 243 441€ 2 605 658€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
906 816€ 979 544€ 672 075€ 628 789€ 776 821€ 610 378€ 583 659€ 641 095€ 577 921€ 589 266€ 589 638€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
717 074€ 1 031 339€ 411 878€ 384 525€ 474 587€ 371 115€ 354 946€ 365 897€ 348 578€ 352 746€ 353 065€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
373 365€ 342 714€ 254 046€ 102 780€ 225 117€ 176 065€ 386 613€ 366 708€ 683 278€ 451 236€ 96 462€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
198 121€ 190 012€ 175 557€ 171 278€ 135 432€ 104 608€ 107 138€ 194 305€ 237 999€ 227 631€ 215 337€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
621 570 € 688 449 € 401 406 € 639 942 € 578 177 € 651 654 € 900 170 € 567 465 € 621 511 € 391 042 € 556 618 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
336 957€ 331 080€ 182 111€ 150 347€ 190 527€ 142 588€ 201 486€ 109 136€ 83 732€ 178 624€ 101 427€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
284 613€ 357 369€ 219 295€ 489 595€ 387 650€ 509 066€ 698 684€ 458 329€ 537 779€ 212 418€ 455 191€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 860 987€ 2 972 441€ 2 636 643€ 2 937 537€ 1 852 576€ 1 200 460€ 2 750 674€ 2 572 329€ 3 565 580€ 3 403 134€ 6 216 993€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
48 747 € 59 220 € 43 836 € 151 573 € 246 649 € 59 587 € 71 974 € 72 181 € 41 007 € 28 220 € 22 033 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 086€ 11 376€ 4 948€ 3 682€ 4 964€ 4 134€ 7 754€ 7 883€ 8 757€ 7 443€ 249€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
41 679€ 34 454€ 33 714€ 35 094€ 36 474€ 37 854€ 39 234€ 40 614€ 419€ 1 682€ 2 942€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 982€ 13 390€ 5 174€ 112 797€ 205 211€ 17 599€ 24 986€ 23 684€ 31 831€ 19 095€ 18 842€