Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
808 045€ 793 735€ 652 824€ 690 220€ 670 243€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
808 045€ 793 735€ 652 824€ 690 220€ 670 243€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
9 214€ 9 214€ 9 214€ 22 691€ 22 691€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
611 825€ 632 857€ 526 969€ 534 232€ 531 585€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
9 758€ 12 557€ 40 254€ 49 691€ 31 941€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
43 634€ 29 166€ 32 807€ 48 547€ 51 248€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
5 064€ 5 528€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
128 550€ 104 415€ 43 579€ 35 058€ 32 778€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
717 919€ 572 906€ 387 881€ 390 993€ 373 773€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 236€ 811€ 466€ 516€ 443€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
1 236€ 811€ 466€ 460€ 443€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 56€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
69 369€ 71 458€ 97 688€ 106 279€ 100 465€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
12 777€ 12 302€ 14 143€ 11 753€ 11 183€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
52 708€ 57 356€ 80 082€ 82 496€ 84 760€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 8 414€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
3 884€ 1 800€ 3 463€ 3 617€ 4 522€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
647 314€ 500 637€ 289 727€ 284 198€ 272 866€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
26 466€ 17 521€ 8 448€ 7 455€ 10 519€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
620 848€ 483 116€ 281 279€ 276 743€ 262 347€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
22 156€ 18 669€ 17 602€ 16 764€ 18 928€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 305€ 3 679€ 3 940€ 4 379€ 3 456€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
16 851€ 14 989€ 13 662€ 12 385€ 15 472€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 548 120€ 1 385 310€ 1 058 307€ 1 097 977€ 1 062 945€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
512 659€ 470 439€ 373 359€ 358 056€ 352 070€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
451 148€ 439 427€ 362 317€ 362 317€ 362 317€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
451 148€ 439 427€ 362 317€ 362 317€ 362 317€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
19 291€ 11 722€ -4 261€ -10 247€ -3 644€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
42 220€ 19 291€ 15 304€ 5 986€ -6 604€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
284 079€ 220 142€ 102 525€ 70 337€ 71 093€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
5 022€ 2 617€ 3 219€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
5 022€ 2 617€ 3 219€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
34 586€ 32 927€ 231€ 193€ 230€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 978€ 4 319€ 231€ 193€ 230€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
28 608€ 28 608€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
244 575€ 177 378€ 97 271€ 67 527€ 67 643€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
11 969€ 7 254€ 284€ 1 595€ 568€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
75 980€ 93 871€ 39 982€ 39 783€ 38 899€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
48 096€ 57 965€ 24 034€ 23 269€ 23 298€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
8 510€ 14 893€ 2 769€ 2 881€ 2 885€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
98 720€ 2 196€ 28 919€ 0€ 1 994€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 300€ 1 200€ 1 283€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
4 918€ 9 837€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
4 918€ 9 837€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
751 382€ 694 728€ 582 423€ 669 584€ 639 782€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
6 410€ 12 480€ 2 405€ 5 888€ 3 392€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
744 971€ 682 248€ 580 017€ 663 696€ 636 390€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 548 120€ 1 385 310€ 1 058 307€ 1 097 977€ 1 062 945€