Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gréckokatolícka charita Prešov

2022 2021 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
248 384€ 183 865€ 116 497€ 150 489€ 119 825€
02
502
Spotreba energie
66 225€ 60 599€ 57 973€ 51 137€ 58 364€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
38 754€ 41 807€ 15 225€ 22 539€ 21 994€
05
512
Cestovné
1 653€ 1 093€ 1 925€ 8 415€ 10 283€
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 203€ 1 149€ 1 877€ 5 796€ 1 961€
07
518
Ostatné služby
94 480€ 68 416€ 57 021€ 67 706€ 59 822€
08
521
Mzdové náklady
1 256 957€ 1 051 936€ 646 302€ 606 210€ 575 185€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
428 528€ 359 895€ 223 374€ 209 177€ 195 882€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
61 686€ 47 727€ 40 756€ 40 060€ 38 222€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 049€ 6 573€ 1 823€ 2 860€ 400€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
5 497€ 5 497€ 4 501€ 4 517€ 4 249€
15
538
Ostatné dane a poplatky
5 350€ 4 350€ 5 044€ 3 995€ 3 899€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
5€ 264€ 26€ 35€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 100€
19
544
Úroky
188€ 385€ 299€ 14€ 26€
20
545
Kurzové straty
4€ 0€ 1€ 36€ 100€
21
546
Dary
750€ 300€
22
547
Osobitné náklady
96 542€ 18 663€ 2 847€ 3 732€ 5 420€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
16 883€ 16 440€ 8 898€ 7 890€ 7 556€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
43 861€ 43 274€ 55 295€ 70 291€ 44 576€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 479€ 0€ 275€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
790€ 1 072€ 513€ 706€ 906€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 371 786€ 1 913 046€ 1 268 913€ 1 255 594€ 1 149 079€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
18€ 600€ 91€ 280€ 2 451€
40
602
Tržby z predaja služieb
335 781€ 289 124€ 277 276€ 239 505€ 213 966€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 231€ 272€ 577€ 826€ 2 004€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
395€ 281€ 123€ 206€ 254€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
9 309€ 39€ 28 478€
56
647
Osobitné výnosy
1 225€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
30 889€ 7 738€ 15 069€ 10 296€ 1 423€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50€ 150€ 28 398€ 0€ 200€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
10 742€ 9 147€ 7 031€ 2 200€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
333 986€ 102 995€ 63 922€ 46 152€ 38 640€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
64 366€ 69 629€ 66 696€ 53 838€ 56 155€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
55 940€ 27 122€ 14 209€ 17 747€ 26 282€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 571 297€ 1 425 505€ 782 348€ 890 530€ 801 120€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 414 005€ 1 933 826€ 1 284 216€ 1 261 580€ 1 142 495€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
42 220€ 20 780€ 15 304€ 5 986€ -6 585€
76
591
Daň z príjmov
1 489€ 0€ 19€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
42 220€ 19 291€ 15 304€ 5 986€ -6 604€