Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
30.06.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 003€ 11 392€ 170 385€ 546 130€ 936 007€ 1 549 811€ 20 736€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 002€ 12 633€ 143 248€ 363 261€ 655 084€ 1 175 195€ 13 478€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 € -1 241 € 27 137 € 182 869 € 280 923 € 374 616 € 7 258 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
130 € -135 € 6 500 984 € 7 491 503 € 9 545 229 € 8 470 638 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 769€ 166 937€ 6 497 416€ 7 416 711€ 9 504 480€ 7 369 332€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 639€ -167 918€ -181 085€ -211 765€ -240 867€ 890 667€
07
II.3
Aktivácia
846€ 184 653€ 286 557€ 281 616€ 210 639€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
627 € 27 862 € 4 895 502 € 6 132 283 € 8 357 452 € 7 166 932 € 10 498 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 625€ 3 222 382€ 3 971 910€ 4 438 090€ 4 391 368€ 5 651€
10
B.2
Služby
627€ 8 237€ 1 673 120€ 2 160 373€ 3 919 362€ 2 775 564€ 4 847€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-496 € -29 238 € 1 632 619 € 1 542 089 € 1 468 700 € 1 678 322 € -3 240 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 170 € 1 538 471 € 2 250 926 € 2 337 432 € 1 765 028 € 8 339 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 088 448€ 1 588 158€ 1 641 822€ 1 249 682€ 5 879€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
-255€ 397 625€ 572 459€ 593 014€ 439 855€ 2 071€
16
C.4
Sociálne náklady
1 425€ 52 398€ 90 309€ 102 596€ 75 491€ 389€
17
D
Dane a poplatky
1 422€ 29 014€ 64 495€ 35 699€ 7 664€ 11 347€ 971€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 638€ 18 425€ 41 520€ 947 698€ 66 225€ 6 870€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
112 177€ 698 850€ 90 466€ 72 370€ 52 215€ 3 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
100 999€ 656 976€ 59 382€ 34 463€ 42 676€ 6 666€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 892€ 53 249€ 21 427€ 103 736€ 336 076€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
201€ 17 934€ 31 126€ 62 861€ 1 475 526€ 883 138€ 11 452€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
115€ 26 697€ 78 916€ 73 403€ 622 225€ 649 703€ 140€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
60 € -115 894 € -16 115 € -869 250 € -1 268 962 € 78 696 € -11 774 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 10€ 12 940€ 2€
39
N
Nákladové úroky
2€ 2€ 45 152€ 45 931€ 56 025€ 76 628€
40
XI.
Kurzové zisky
5 365€ 289€ 3 093€ 314€ 2 024€ 5 280€
41
O
Kurzové straty
109€ 1 952€ 1 471€ 3 191€ 29 973€ 18 716€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
121€ 1 004€ 2 078€ 2 164€ 2 561€ 1 984€ 577€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
5 133 € -2 667 € -45 608 € -50 969 € -86 525 € -79 108 € -577 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 193 € -118 561 € -61 723 € -920 219 € -1 355 487 € -412 € -12 351 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 960 € 13 895 € -2 884 € -4 672 € 926 € -2 112 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 960€ 2 976€ 2 881€ 2€ 1€ 3€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
10 919€ -5 765€ -4 674€ 925€ -2 115€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 713 € -119 521 € -75 618 € -917 335 € -1 350 815 € -1 338 € -10 239 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 193 € -118 561 € -61 723 € -920 219 € -1 355 487 € -412 € -12 351 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 713 € -119 521 € -75 618 € -917 335 € -1 350 815 € -1 338 € -10 239 €