Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
30.06.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 772€ 262 939€ 7 273 325€ 8 053 307€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 334 € 141 368 € 7 401 345 € 8 190 960 € 12 029 132 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 003€ 11 392€ 170 385€ 546 130€ 936 007€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 769€ 158 274€ 1 296 109€ 2 219 402€ 2 378 822€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 663€ 5 201 307€ 5 197 309€ 7 125 658€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 639€ -167 918€ -181 085€ -211 765€ -240 867€
07
V.
Aktivácia
846€ 184 653€ 286 557€ 281 616€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
112 177€ 698 850€ 90 466€ 72 370€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
201€ 17 934€ 31 126€ 62 861€ 1 475 526€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 274 € 257 262 € 7 417 460 € 9 060 210 € 13 298 094 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 002€ 12 633€ 143 248€ 363 261€ 655 084€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 625€ 3 222 382€ 3 971 910€ 4 438 090€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
627€ 8 237€ 1 673 120€ 2 160 373€ 3 919 362€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 170 € 1 538 471 € 2 250 926 € 2 337 432 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 088 448€ 1 588 158€ 1 641 822€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
-255€ 397 625€ 572 459€ 593 014€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 425€ 52 398€ 90 309€ 102 596€
20
F.
Dane a poplatky
1 422€ 29 014€ 64 495€ 35 699€ 7 664€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 638€ 18 425€ 41 520€ 947 698€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 638€ 18 425€ 41 520€ 947 698€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
100 999€ 656 976€ 59 382€ 34 463€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 892€ 53 249€ 21 427€ 103 736€ 336 076€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
115€ 26 697€ 78 916€ 73 403€ 622 225€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
60 € -115 894 € -16 115 € -869 250 € -1 268 962 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-496 € -29 238 € 1 632 619 € 1 542 089 € 1 468 700 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 365 € 291 € 3 093 € 317 € 2 034 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 3 € 10 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 3€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
5 365€ 289€ 3 093€ 314€ 2 024€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
232 € 2 958 € 48 701 € 51 286 € 88 559 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 € 2 € 45 152 € 45 931 € 56 025 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2€ 2€ 45 152€ 45 931€ 56 025€
52
O.
Kurzové straty
109€ 1 952€ 1 471€ 3 191€ 29 973€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
121€ 1 004€ 2 078€ 2 164€ 2 561€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
5 133 € -2 667 € -45 608 € -50 969 € -86 525 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 193 € -118 561 € -61 723 € -920 219 € -1 355 487 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
480 € 960 € 13 895 € -2 884 € -4 672 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
480€ 960€ 2 976€ 2 881€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
10 919€ -5 765€ -4 674€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 713 € -119 521 € -75 618 € -917 335 € -1 350 815 €