Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 513 016€ 2 183 368€ 2 258 768€ 2 249 904€ 1 648 294€ 24 205 815€ 25 120 011€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 572 455€ 2 239 686€ 2 320 181€ 2 313 484€ 1 725 815€ 24 542 307€ 25 565 403€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-59 439 € -56 318 € -61 413 € -63 580 € -77 521 € -336 492 € -445 392 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 372 998 € 2 197 097 € 1 694 521 € 2 318 809 € 2 451 742 € 8 136 022 € 8 659 614 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 372 998€ 2 197 097€ 1 694 521€ 2 318 809€ 2 451 742€ 8 136 022€ 8 659 614€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
918 236 € 920 917 € 707 656 € 1 189 221 € 1 381 137 € 3 623 096 € 4 332 727 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
91 056€ 112 410€ 70 071€ 92 332€ 130 471€ 533 114€ 563 382€
10
B.2
Služby
827 180€ 808 507€ 637 585€ 1 096 889€ 1 250 666€ 3 150 716€ 3 769 345€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 395 323 € 1 219 862 € 925 452 € 1 066 008 € 993 084 € 4 176 434 € 3 881 495 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 249 916 € 1 083 773 € 831 492 € 908 652 € 844 792 € 3 301 524 € 3 323 291 €
13
C.1
Mzdové náklady
896 432€ 779 807€ 595 882€ 679 671€ 612 979€ 2 370 372€ 2 393 572€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
332 280€ 285 872€ 222 350€ 214 616€ 220 839€ 842 371€ 859 150€
16
C.4
Sociálne náklady
21 204€ 18 094€ 13 260€ 14 365€ 10 974€ 88 781€ 70 569€
17
D
Dane a poplatky
2 080€ 5 747€ 3 401€ 5 301€ 1 551€ 181 789€ 321 139€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 738€ 9 111€ 8 555€ 42 083€ 38 773€ 49 637€ 57 466€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 640€ 5 090€ 958€ 1 294€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 603€ 3 428€ 18€ 1 463€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 522€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 438€ 5 973€ 6 673€ 7 670€ 37 381€ 56 745€ 133 279€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 032€ 21 215€ 23 926€ 22 065€ 14 929€ 107 852€ 191 136€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
112 995 € 105 989 € 64 788 € 97 239 € 128 898 € 593 317 € 121 573 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
8 414 560€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
8 414 560€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
9€ 152€ 15 170€ 13 960€
39
N
Nákladové úroky
6€ 21€
40
XI.
Kurzové zisky
70€ 204€ 25€ 24€ 33€ 261€ 3 134€
41
O
Kurzové straty
1 034€ 637€ 787€ 553€ 1 268€ 4 265€ 4 718€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
71€ 31€ 4€ 1 619 595€ 1€ 7€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 092€ 9 860€ 6 090€ 6 047€ 9 039€ 39 706€ 21 179€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-8 991 € -10 262 € -6 848 € -6 567 € 1 609 473 € -28 560 € -8 796 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
104 004 € 95 727 € 57 940 € 90 672 € 1 738 371 € 564 757 € 112 777 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
26 302 € 23 770 € 15 874 € 25 431 € 242 529 € 135 987 € 60 737 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
20 425€ 32 897€ 22 438€ 29 287€ 250 701€ 158 020€ 67 056€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
5 877€ -9 127€ -6 564€ -3 856€ -8 172€ -22 033€ -6 319€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
77 702 € 71 957 € 42 066 € 65 241 € 1 495 842 € 428 770 € 52 040 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
104 004 € 95 727 € 57 940 € 90 672 € 1 738 371 € 564 757 € 112 777 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
77 702 € 71 957 € 42 066 € 65 241 € 1 495 842 € 428 770 € 52 040 €