Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ČSOB Leasing, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
33 956 000€ 32 933 000€ 33 893 000€
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
3 791 000€ 3 228 000€ 3 302 000€
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
30 165 000€ 29 705 000€ 30 591 000€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
2 232 000€ -2 372 000€ 9 566 000€
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
27 933 000€ 32 077 000€ 21 025 000€
Výnosy z poplatkov a provízií
12 301 000€ 8 190 000€ 7 729 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
292 000€ 327 000€ 558 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
12 009 000€ 7 863 000€ 7 171 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
32 301 000€ 40 893 000€ 38 844 000€
Ostatné prevádzkové náklady
31 803 000€ 40 875 000€ 38 705 000€
Osobné náklady
13 754 000€ 12 060 000€ 10 473 000€
Mzdové náklady
9 242 000€ 8 209 000€ 7 353 000€
Náklady na sociálne poistenie
4 289 000€ 3 763 000€ 3 043 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
103 000€ 88 000€ 77 000€
Sociálne náklady
120 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
414 000€ 265 000€ 299 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
26 272 000€ 27 633 000€ 17 563 000€
Daň z príjmov
5 070 000€ 5 598 000€ 3 086 000€
Splatná daň
5 129 000€ 4 001 000€ 4 785 000€
Odložená daň
-59 000€ 1 597 000€ -1 699 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
21 202 000€ 22 035 000€ 14 477 000€