Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 748 648 € 5 653 622 € 5 296 016 € 3 006 311 € 2 303 821 € 2 273 019 € 1 950 800 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 368 € 8 322 € 13 467 € 256 694 € 467 563 € 513 302 € 485 903 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 368 € 8 322 € 13 467 € 256 694 € 467 563 € 513 302 € 485 903 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
225 378€ 409 825€ 418 888€ 419 004€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 368€ 8 322€ 13 467€ 31 316€ 57 738€ 94 414€ 66 899€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 741 931 € 5 642 040 € 5 233 451 € 2 728 367 € 1 778 778 € 1 755 805 € 1 461 222 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 114 494 € 1 107 465 € 576 966 € 585 620 € 311 548 € 217 540 € 363 632 €
032
B.I.1
Materiál
2 097€ 3 850€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
1 112 397€ 1 103 615€ 576 966€ 585 620€ 311 548€ 217 540€ 363 632€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
4 427 € 29 231 € 7 658 € 59 233 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
59 233€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 427€ 29 231€ 7 658€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 608 292 € 3 965 856 € 2 418 890 € 1 973 046 € 1 427 055 € 1 272 059 € 994 834 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 986 449€ 2 323 110€ 1 565 945€ 1 353 155€ 1 312 234€ 1 067 730€ 879 978€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
281 318€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 600 805€ 1 350 495€ 837 656€ 490 005€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 332€ 2 723€ 14 019€ 129 886€ 114 907€ 124 824€ 114 754€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 706€ 8 210€ 1 270€ -86€ 79 505€ 102€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
14 718 € 539 488 € 2 229 937 € 169 701 € 40 175 € 266 206 € 43 523 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 109€ 14 834€ 14 592€ 1 533€ 2 228€ 576€ 654€
057
B.IV.2
Účty v bankách
609€ 524 654€ 2 215 345€ 168 168€ 37 947€ 265 630€ 42 869€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 349 € 3 260 € 49 098 € 21 250 € 57 480 € 3 912 € 3 675 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 349€ 3 260€ 49 098€ 21 250€ 57 480€ 3 912€ 3 675€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 748 648 € 5 653 622 € 5 296 016 € 3 006 311 € 2 303 821 € 2 273 019 € 1 950 800 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 800 350 € 3 315 770 € 2 524 413 € 1 779 794 € 1 210 119 € 1 406 771 € 744 940 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 236 999 € 2 525 946 € 1 563 204 € 1 203 147 € 787 898 € 753 148 € 114 034 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 236 999€ 2 525 946€ 1 563 204€ 1 203 147€ 787 898€ 753 148€ 114 034€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
556 047 € 782 852 € 954 237 € 569 675 € 415 249 € 646 651 € 623 934 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 842 528 € 2 231 128 € 2 712 343 € 1 165 586 € 1 054 948 € 829 787 € 1 180 164 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
22 319 € 13 424 € 17 486 € 14 128 € 11 727 € 19 716 € 558 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
558€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
22 319€ 13 424€ 17 486€ 14 128€ 11 727€ 19 716€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
8 271 € 6 750 € 5 383 € 4 183 € 3 400 € 2 737 € 2 422 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 271€ 6 750€ 5 383€ 4 183€ 3 400€ 2 737€ 2 422€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 630 948 € 2 210 948 € 1 689 474 € 1 147 275 € 914 679 € 801 032 € 1 094 526 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 337 206€ 2 031 175€ 1 511 491€ 1 108 173€ 853 284€ 645 382€ 894 813€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-27€ -156€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
20 022€ 16 335€ 15 433€ 10 139€ 7 944€ 6 943€ 5 933€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 643€ 9 848€ 9 884€ 4 690€ 5 471€ 2 836€ 2 315€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
153 301€ 150 512€ 151 140€ 8 452€ 14 590€ 118 034€ 177 578€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
107 776€ 3 078€ 1 526€ 15 821€ 33 417€ 27 993€ 13 887€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
180 990 € 6 € 1 000 000 € 125 142 € 6 302 € 82 658 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
180 990€ 6€ 1 000 000€ 125 142€ 6 302€ 82 658€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
105 770 € 106 724 € 59 260 € 60 931 € 38 754 € 36 461 € 25 696 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
105 770€ 106 724€ 59 260€ 60 931€ 38 754€ 36 461€ 25 696€