Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Telekom, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 622 352 000 € 1 527 444 000 € 1 421 579 000 € 1 446 810 000 € 1 424 117 000 € 1 997 171 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 165 824 000 € 1 029 335 000 € 1 040 523 000 € 1 079 008 000 € 1 155 801 000 € 1 389 219 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
254 567 000 € 255 785 000 € 256 436 000 € 278 814 000 € 299 890 000 € 330 276 000 €
005
A.I.2
Software
46 995 000€ 55 760 000€ 49 430 000€ 36 087 000€ 38 325 000€ 49 281 000€
007
A.I.4
Goodwill
73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
85 074 000€ 92 350 000€ 108 910 000€ 140 609 000€ 163 350 000€ 190 652 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
49 185 000€ 34 362 000€ 24 783 000€ 28 805 000€ 24 902 000€ 17 030 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
842 099 000 € 704 392 000 € 714 929 000 € 731 096 000 € 752 614 000 € 782 658 000 €
013
A.II.2
Stavby
75 791 000€ 72 999 000€ 78 843 000€ 77 362 000€ 81 065 000€ 77 399 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
492 182 000€ 485 028 000€ 499 019 000€ 522 352 000€ 545 031 000€ 553 910 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
189 222 000€ 77 834 000€ 75 621 000€ 75 580 000€ 77 064 000€ 81 745 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
84 904 000€ 68 531 000€ 61 446 000€ 55 802 000€ 49 454 000€ 69 604 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
69 158 000 € 69 158 000 € 69 158 000 € 69 098 000 € 103 297 000 € 276 285 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
69 158 000€ 69 098 000€ 69 098 000€ 69 098 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 34 199 000€ 207 187 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
449 202 000 € 473 778 000 € 359 419 000 € 343 461 000 € 247 852 000 € 580 484 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
15 191 000 € 14 632 000 € 15 904 000 € 16 230 000 € 11 426 000 € 11 761 000 €
032
B.I.1
Materiál
7 995 000€ 6 602 000€ 5 711 000€ 7 068 000€ 3 169 000€ 2 960 000€
036
B.I.5
Tovar
7 196 000€ 8 030 000€ 10 193 000€ 9 162 000€ 8 257 000€ 8 801 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
34 434 000 € 30 322 000 € 1 634 000 € 1 240 000 € 1 179 000 € 1 725 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 057 000€ 1 382 000€ 1 634 000€ 1 240 000€ 1 179 000€ 1 725 000€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
27 377 000€ 28 940 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
346 256 000 € 385 842 000 € 285 930 000 € 284 610 000 € 143 247 000 € 263 738 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
121 069 000€ 105 482 000€ 102 930 000€ 104 610 000€ 96 705 000€ 104 285 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
195 200 000€ 217 000 000€ 183 000 000€ 180 000 000€ 45 000 000€ 150 000 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 499 000€ 0€ 1 542 000€ 9 453 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
29 987 000€ 62 861 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
53 321 000 € 42 982 000 € 55 951 000 € 41 381 000 € 92 000 000 € 303 260 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 326 000 € 24 331 000 € 21 637 000 € 24 341 000 € 20 464 000 € 27 468 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 619 000€ 11 063 000€ 13 555 000€ 13 091 000€ 13 205 000€ 13 059 000€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 707 000€ 13 268 000€ 8 082 000€ 11 250 000€ 7 259 000€ 5 762 000€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 8 647 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 622 352 000 € 1 527 444 000 € 1 421 579 000 € 1 446 810 000 € 1 424 117 000 € 1 997 171 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 199 249 000 € 1 192 561 000 € 1 100 740 000 € 1 095 818 000 € 1 105 279 000 € 1 607 409 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-1 723 000 € -2 814 000 € -2 833 000 € -2 350 000 € -1 401 000 € 384 231 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 386 139 000€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
-1 723 000€ -2 814 000€ -2 833 000€ -2 350 000€ -1 401 000€ -1 908 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
172 823 000€ 172 823 000€ 172 823 000€ 172 823 000€ 172 823 000€ 172 823 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
164 036 000 € 158 439 000 € 66 637 000 € 61 232 000 € 69 744 000 € 186 242 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
164 036 000€ 158 439 000€ 66 637 000€ 61 232 000€ 69 744 000€ 186 242 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
422 780 000 € 334 618 000 € 283 603 000 € 315 587 000 € 283 353 000 € 353 112 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
46 961 000 € 38 777 000 € 36 439 000 € 58 168 000 € 29 774 000 € 61 229 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
38 768 000€ 30 427 000€ 32 047 000€ 26 106 000€ 22 665 000€ 25 673 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 193 000€ 8 350 000€ 4 392 000€ 32 062 000€ 7 109 000€ 35 556 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
182 248 000 € 96 509 000 € 83 635 000 € 94 833 000 € 104 816 000 € 109 070 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 756 000€ 2 547 000€ 2 730 000€ 5 440 000€ 4 863 000€ 638 000€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
99 613 000€ 4 531 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
80 879 000€ 89 431 000€ 80 905 000€ 89 393 000€ 99 953 000€ 108 432 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
193 571 000 € 199 332 000 € 163 529 000 € 162 586 000 € 148 763 000 € 182 813 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
125 160 000€ 113 864 000€ 127 357 000€ 128 238 000€ 118 666 000€ 111 698 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
18 086 000€ 17 886 000€ 19 887 000€ 18 719 000€ 18 140 000€ 20 002 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 353 000€ 12 461 000€ 11 359 000€ 12 111 000€ 8 349 000€ 9 196 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
35 972 000€ 55 121 000€ 4 926 000€ 3 518 000€ 3 608 000€ 41 917 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
323 000 € 265 000 € 37 236 000 € 35 405 000 € 35 485 000 € 36 650 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
48 000€ 242 000€ 5 362 000€ 3 208 000€ 3 178 000€ 3 407 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
275 000€ 23 000€ 31 874 000€ 32 197 000€ 32 307 000€ 33 243 000€