Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Telekom, a.s.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.3013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 421 579 000 € 1 446 810 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 040 523 000 € 1 079 008 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
256 436 000 € 278 814 000 €
005
A.I.2
Software
49 430 000 € 36 087 000 €
007
A.I.4
Goodwill
73 313 000 € 73 313 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
108 910 000 € 140 609 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
24 783 000 € 28 805 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
714 929 000 € 731 096 000 €
013
A.II.2
Stavby
78 843 000 € 77 362 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
499 019 000 € 522 352 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
75 621 000 € 75 580 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
61 446 000 € 55 802 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
69 158 000 € 69 098 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
69 098 000 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
359 419 000 € 343 461 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
15 904 000 € 16 230 000 €
032
B.I.1
Materiál
5 711 000 € 7 068 000 €
036
B.I.5
Tovar
10 193 000 € 9 162 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 634 000 € 1 240 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 634 000 € 1 240 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
285 930 000 € 284 610 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
102 930 000 € 104 610 000 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
183 000 000 € 180 000 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
55 951 000 € 41 381 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 637 000 € 24 341 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
13 555 000 € 13 091 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 082 000 € 11 250 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 421 579 000 € 1 446 810 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 100 740 000 € 1 095 818 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
864 113 000 € 864 113 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
864 113 000 € 864 113 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-2 833 000 € -2 350 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
-2 833 000 € -2 350 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
172 823 000 € 172 823 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
172 823 000 € 172 823 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
66 637 000 € 61 232 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
66 637 000 € 61 232 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
283 603 000 € 315 587 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
36 439 000 € 58 168 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
32 047 000 € 26 106 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 392 000 € 32 062 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
83 635 000 € 94 833 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 730 000 € 5 440 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
80 905 000 € 89 393 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
163 529 000 € 162 586 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
127 357 000 € 128 238 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 887 000 € 18 719 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 359 000 € 12 111 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 926 000 € 3 518 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
37 236 000 € 35 405 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 362 000 € 3 208 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
31 874 000 € 32 197 000 €